Home

Achtergrond

Kabinet wil IPO-voostel voor ammoniakgevoelige gebieden overnemen

Het aantal bedrijven onder de werking van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) daalt met een derde. Dat is het gevolg van het voorstel dat staatssecretaris van Geel (milieu) de Kamer heeft gedaan. Van Geel wil grotendeels het IPO-voorstel gebruiken als basis voor de nieuwe regelgeving. Voor de grondgebonden veehouderij wordt gezocht naar een mogelijkheid om deze te ontzien.

Hiermee wil het kabinet invulling geven aan de motie-Schreijer-Pierik. VVD en CDA zeiden gisteren al dat het voorstel niet ver genoeg gaat. Volgens het voorstel van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wijzen provincies de voor ammoniak zeer kwetsbare gebieden aan, op grond van wettelijk vastgelegde criteria. De minister van landbouw moet dit goedkeuren. De provincies hebben al gebieden aangegeven op kaarten. Het aantal bedrijven onder de Wav zou dan halveren, van circa 9.000 tot 4.500.

Daarbij is uitgegaan van zones van 250 meter rond Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR), waarbinnen nieuwvestiging niet en uitbreiding nauwelijks mogelijk is. Maar IPO en kabinet vinden dat rond deze gebieden zones van 500 meter nodig zijn. Dat zou het aantal bedrijven onder de Wav beperken tot ruim 6.000. Overigens kan later blijken dat meer VHR-gebieden ammoniakgevoelig zijn. De werking van de Wav wordt dan uitgebreid. Het kabinet zoekt nog naar mogelijkheden om grondgebonden (melkvee-)bedrijven rond VHR-gebieden te ontzien. Maar wil geen specifieke criteria gaan stellen, omdat dat zal leiden tot een te gedetailleerde en onuitvoerbare regeling.

Meer informatie Brief aan de Tweede Kamer
Lees ook Ammoniakkaart provincies biedt veehouderij meer ruimte

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.