Home

Achtergrond

Concept voorstel nieuwe pachtwetgeving in lijn met eerdere mededelingen

Minister Veerman van Landbouw en Donner van Justitie hebben het concept-wetsvoorstel van de nieuwe pachtwetgeving naar de belanghebbenden gestuurd voor commentaar. Inhoudelijk bevat het voorstel weinig verandering ten opzichte van eerdere mededelingen van de ministers. In de nieuwe wet wordt onderscheid gemaakt tussen losse pacht en bedrijfspacht.

Alleen voor bedrijfspacht zal nog dwingend recht gelden. Losse pacht wordt geheel vrijgelaten. Als partijen er onderling bij de verlenging van de pachtovereenkomst niet uit komen, kan een adviseur en later eventueel een rechter worden geraadpleegd. Verder is alles vrij af te spreken, dus ook de duur van de pachterovereenkomst. De overeenkomst hoeft niet meer ter goedkeuring aan de Grondkamer worden toegezonden.

Voor bedrijfspacht gelden wel dwingende regels om de positie van de pachter te beschermen. Als pachter en verpachter uitdrukkelijk van het dwingend recht willen afwijken, is dit alleen mogelijk na goedkeuring door de rechter. Voor bedrijfspacht geldt een minimale pachtduur van 12 jaar of langer en kan de overeenkomst telkens met 6 jaar worden verlengd. Bij bedrijfspacht geldt dat de pachter indeplaatstelling kan vorderen. Dit hoeft niet perse de echtgenoot, kind of pleegkind te zijn zoals nu. Als maar aan de voorwaarde wordt voldaan dat een volwaardig landbouwbedrijf wordt uitgeoefend.

Er is sprake van bedrijfspacht als één of meer bedrijfsgebouwen worden gepacht of als het los land betreft welke meer dan 25% van het totale bedrijfsoppervlak van de pachter omvat.

Alle lopende pachtovereenkomsten zullen onder het overgangsrecht worden geschaard en vallen automatisch onder de nieuwe regels van de bedrijfspacht. Dit ongeacht of aan de nieuwe regels van bedrijfspacht wordt voldaan. Het huidige Pachtnormenbesluit blijft ook nog 6 jaar van kracht. Hierin wordt elke drie jaar de pachtprijsstijging en de maximale pachtprijzen per regio vastgelegd.

Meer informatie Concept wetsvoorstel
Meer informatie Toelichting bij concept wetsvoorstel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.