Home

Achtergrond

Nieuw mestbeleid wordt zware dobber

Het nieuwe mestbeleid zal met name de intensieve veehouderij treffen. Het kabinet verwacht een inkomensdaling van gemiddeld zo’n € 20.000 per bedrijf in 2009. Bij melkveehouders zullen de kosten ook stijgen, maar het inkomen zal slechts met € 1.500 dalen. Alleen de akkerbouwers zullen iets meer gaan verdienen. Maar allen krijgen met strenge normen te maken.

Het kabinet verwacht dat als gevolg van het nieuwe mestbeleid zo’n 15 procent van de pluimvee- en varkenshouders gaan stoppen. Een warme sanering zit er echter niet in.

Vanaf 2006 gaan er drie gebruiksnormen gelden: maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare, voor grasland mogelijk derogatie: 250 kilo. Tevens komen er normen voor de totaal te gebruiken hoeveelheid stikstof en fosfaat. Deze normen zullen steeds verder worden aangescherpt en zijn verschillend per gewas. Ook bij grasland wordt er onderscheid gemaakt tussen beweiden of maaien. Daarbij kan het verschil in gebruiksnorm oplopen van 40 tot 75 kilo stikstof.

Het onderscheid tussen uitspoelingsgevoelige en overige zand- en lössgronden vervalt. Er komt één norm. Daarnaast komt er een werkingcoëfficient voor de aanwending van drijfmest. Deze wordt bij de najaarsaanwending van drijfmest op bouwland (klei) steeds hoger en in 2009 komt er een verbod. Op zand geld dit verbod nu al. Het wegen en bemonsteren van mest wordt verplicht.

Daarnaast komen er nog een aantal aanvullende maatregelen.
* Per 1 januari 2005 moeten veehouders zelf opslagcapaciteit hebben voor de mestproductie tussen 1 september en 1 maart. De opslag mag ook bij derden worden benut. Zolang deze maar schriftelijk is vastgelegd.
* Strengere voorschriften voor het gebruik van mineralen op steile hellingen
* Op zandgronden zal het scheuren van grasland alleen in het voorjaar worden toegestaan. Hierbij komt de verplichting dat na het scheuren van grasland een stikstofbehoeftig gewas wordt verbouwd.
* Een bemestingsvrijzone van 5 meter langs natuurlijke waterlopen in “hoog” Nederland.
* Verbod op aanwending van vaste mest op bevroren of besneeuwd grasland, behalve wanneer dit in de beheerspakketten van de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer functioneel is.

Daarnaast wordt zoals eerder al gezegd het stelsel van mestafzetovereenkomsten afgeschaft en blijft het stelsel van mestproductierechten bestaan. Het kabinet acht het echter verantwoord om in de melkveehouderij de mestproductierechten af te schaffen, hier is melkquotum al een beperkende factor. Ook kan de scheiding tussen zeugen- en overige varkensrechten verdwijnen en het verschil tussen grondgebonden en niet-grondgebonden varkensrechten vervallen. Het onderscheid tussen varkensrechten en pluimveerechten blijft wel bestaan.

Meer informatie Mestbeleid vanaf 2006

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.