Home

Achtergrond

Tuinders moeten niet zo maar accoord gaan met activeren veldinventaris

De Belastingdienst meent dat tuinders die tot nu toe op 31 december de waarde van hun in de kas staande gewas niet of slechts deels activeerden dat alsnog moeten gaan doen. Voor diegenen dreigt een extra winstneming in sommige gevallen van € 3 tot € 4 per vierkante meter. De Belastingdienst meent dat een overgangsregeling op zijn plaats is, maar alleen voor diegenen die zich niet ten principale verzetten. Moeten de tuinders het hoofd maar in de schoot leggen? Niet zonder meer.

Jaarlijks overleggen accountants, althans sommige accountants, en de Belastingdienst over het vaststellen van normen van allerhande waarden en prijzen. Met die normen is een praktische, zij het enigszins grofmazige, regeling getroffen zodat niet in ieder individueel geval vaststelling nodig is. Het merendeel van deze normen pakt niet ongunstig uit voor agro-ondernemers, want als in een individueel geval het meer gunstig is uit te gaan van de reële waarde of het werkelijke privé-gebruik dan is die weg open. Keerzijde is dat je van goede huize moet komen om de normen op zich ter discussie te stellen, al was het maar omdat de grote landbouw accountantsbureaus bij de totstandkoming ervan zijn betrokken.

Gemaakte afspraken en de gevolgen
De Belastingdienst zit soms op het verkeerde spoor en akkoord gaan met een "redelijke" toepassing van het verkeerde spoor kost dan soms gewoon te veel. Dat lijkt hier ook aan de orde. De regeling kost de tuinders wel een aanzienlijke duit. Voor een tomatenteler met 4 ha glas, waarbij nog geen enkele activering plaatsvond, betekent € 4 per vierkante meter een éénmalige winstbijtelling van € 160.000. Tegen 52% marginaal betekent dat maximaal € 83.200 extra te betalen belasting. Misschien moet toch maar eens worden gekeken of de Belastingdienst wel een onomstreden standpunt inneemt.

De Belastingdienst baseert voor zover het eenjarig opbrengende plantopstanden betreft het nu plotseling afwijkende standpunt op een arrest van het Haagse gerechtshof uit 2001. Een Hof is de laagste belastingrechter, de Hoge Raad is hierover dus kennelijk nog niet geraadpleegd. Eerder wel, toen is de Belastingdienst steevast in het ongelijk gesteld. Het Haagse Hof besliste over een teler die uitgangsmateriaal teelde dat bovendien op 31 december op contract was verkocht. Dat lijkt toch niet op de situatie bij een paprika- of tomatenteler, waar de plantjes voor de nieuwe teelt op 31 december niet veel groter dan 1,5 decimeter zijn.

Hoewel er verschil van mening is over de noodzaak tot een algemene activeringsplicht zijn volgens de Belastingdienst de volgende afspraken gemaakt met "vertegenwoordigers van het bedrijfsleven":

* In de aangifte 2003 wordt de veldinventaris geactiveerd volgens normbedragen (€ 3 - 5/m², voor paprika, komkommers, tomaten e.d.).
* Als activering plaatsvindt, kan gebruik worden gemaakt van een "ingroei-regeling" als ineens activeren tot te veel belastingheffing leidt.
* Bij niet activeren zal de Belastingdienst de aangifte corrigeren; er is dan geen beroep mogelijk op de ingroei-regeling.
* "Het landbouw bedrijfsleven" zal twee proefprocedures gaan voeren waarbij de activeringsplicht ter discussie zal worden gesteld.

Dwarsliggen loont soms
De handelwijze van de Belastingdienst is niet acceptabel. Met name de "straf" die staat op niet aangeven, namelijk het niet "mogen" toepassen van de ingroei-regeling, is in strijd met behoorlijk bestuur en is dan ook onhoudbaar. Niet akkoord te gaan met (extra) activering en in de aangifte in de toelichting te motiveren waarom is dan ook te adviseren. Vervolgens wordt subsidiair een beroep op de ingroei-regeling gedaan. Op deze wijze houdt de tuinder zijn kruit droog en zal de Belastingdienst met een vloed aan werk en mogelijk gerechtelijke procedures te maken krijgen. Slechts twee procedures levert een wel al te gemakkelijk verkregen werklastvermindering op, zo makkelijk moet het de Belastingdienst maar niet worden gemaakt. In dit geval is het beter de weg van de "meeste weerstand" te kiezen. Wellicht dat de Belastingdienst dan weer op andere gedachten komt.

Meer informatie Landbouwnormen 2003

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.