Home

Achtergrond

Besluit over vrijstelling overdrachtbelasting bedrijfsoverdracht in de familie

Overdracht van onroerend goed, behorend tot de onderneming, is onder voorwaarden vrijgesteld bij overdacht aan kinderen en kleinkinderen. In een vraag-antwoordbesluit komen bepaalde specifieke situaties aan de orde. Met name het tijdstip van de al dan niet gedeeltelijke overdracht van onroerende zaken zijn hierbij punt van discussie, alsmede ook de inbreng in een BV. Ook een aantal situaties inzake pacht komen aan de orde.

Op grond van artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is de verkrijging van onroerende zaken door kinderen onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit alleen voor onroerende zaken die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming van de ouder of de grootouder, welke wat de bedrijfsvoering betreft, in haar geheel door dat kind of die kinderen wordt voortgezet. Dit geldt ook voor pleegkinderen, kleinkinderen of hun echtgenoten.

Over de toepassing van de vrijstelling zijn vragen gesteld aan staatssecretaris Wijn van Financiën. Deze worden beantwoord in dit vraag- en antwoordbesluit waarin ook een aantal goedkeuringen zijn opgenomen en een aantal bestaande op de vrijstelling betrekking hebbende besluiten te bezien in het licht van de thans geldende wetgeving en jurisprudentie. Het besluit treedt per 22 mei 2001 in werking. Het geldt echter alleen voor nog niet onherroepelijk vaststaande betalingen.

De meeste vragen hebben betrekking inbreng in de BV en het tijdstip en gedeeltelijk inbreng van onroerende zaken. Indien na de overdacht de onderneming direct in een BV wordt ingebracht is dit niet vrijgesteld volgens de wet. Dit wordt nu toch goedgekeurd, onder voorwaarde dat de aandelen in handen blijven van het kind en dat de handleiding niet gericht is op overdacht aan derden.

Als ouders het pachtbedrijf overdragen aan het kind, en ouders later eigenaar van de onroerende zaak worden, dan is dit onder voorwaarden vrijgesteld. Belangrijkste is hierbij dat voldaan is aan de voorwaarden van voortzetting van de onderneming door het kind

Indien de ouder de tot zijn bedrijf behorende gronden heeft overgedragen onder de voorwaarden dat Bureau beheer landbouwgronden (BBL) de gronden in langdurige erfpacht uitgeeft aan zijn kind. Dan kan dit ook worden goedgekeurd (Vraag 13).

Meer informatie Besluit van Financiën
Meer informatie Eerder besluit van Financiën over vrijstelling overdrachtsbelasting
Meer informatie Wet op belastingen van rechtsverkeer

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.