Home

Achtergrond

Bedrijf dat veehouderijtak afstoot valt niet onder Besluit akkerbouwbedrijven

Een agrarisch bedrijf bestond uit een akkerbouw- en veehouderijtak. Op het moment van de inwerkingtreding van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer was het dus niet uitsluitend of in hoofdzaak was bestemd voor het verbouwen van akkerbouw- of tuinbouwproducten. Daardoor bedraagt de minimumafstand tot de bebouwde kom 50 meter.

De gemeente wilde goedkeuring verlenen aan de bouw van twee woningen. Het naastgelegen bedrijf was een gemengd bedrijf met een akkerbouw- en een veehouderijtak. Het bedrijf vocht de bestemmingswijziging met succes aan, omdat het de ontwikkeling van het bedrijf zou belemmeren. Enkele jaren later stootte het bedrijf de veehouderijtak af. Op dat moment verleende de gemeente opnieuw goedkeuring aan de bestemmingsplanwijziging, waardoor er een bouwmogelijkheid ontstond voor twee woningen. Opnieuw vecht de agrariër de goedkeuring aan. Wederom met succes.

Het bedrijf bestond vóór de inwerkingtreding van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer uit een veehouderij- en een akkerbouwtak. De inrichting was op dat moment niet uitsluitend of in hoofdzaak bestemd voor het verbouwen van akkerbouw- of tuinbouwproducten op of in de open grond, zodat het bedrijf toen geen akkerbouwbedrijf was volgens het besluit. Het ontstaan van een akkerbouwbedrijf in die zin heeft eerst plaatsgehad ná de inwerkingtreding van het Besluit. Het akkerbouwbedrijf moet daarom als een nieuw bedrijf in de zin van het besluit worden aangemerkt. Het bedrijf zal na de bouw van de woningen niet meer onder de werking van het Besluit vallen, omdat de afstand dan slecht 25 meter zou bedragen, terwijl het minimum in dit geval 50 meter moet zijn. Het goedkeuringsbesluit was dus niet deugdelijk gemotiveerd.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.