Home

Achtergrond 271 x bekeken

Overstromingsschade door nalatigheid waterschap niet zomaar aangetoond

Een akkerbouwer in Limburg heeft meerdere malen schade ondervonden door overstroming van de door hem gepachte percelen. De aan het perceel grenzende beek is in onderhoud bij het waterschap. Jaar op jaar heeft de akkerbouwer schademeldingen gedaan bij het waterschap. Die maatregelen vervolgens weer op de lange baan schoof. De rechter vond dat nalatigheid niet direct was aangetoond en stelde een nader onderzoek in.

De akkerbouwer pachtte twee percelen gelegen aan de Bissebeek en de Geleenbeek. In de jaren 1997 tot en met 2000 trad de beek telkens buiten haar oevers. Elk jaar heeft de akkerbouwer er bij het waterschap op aangedrongen op maatregelen te treffen. Het Waterschap wees telkens op de in de toekomst te nemen maatregelen.

Volgens de akkerbouwer bedroeg de schade aan de gewassen bedroeg over al deze jaren € 55.707 en eist dit als vergoeding van het waterschap. Hij is van mening dat het waterschap nalatig is geweest. Nadat de oevers waren opgehoogd in 2001 en 2002 hebben er geen overstromingen meer plaatsgevonden. Het waterschap voert echter aan dat pachter wist dat de gronden niet geschikt waren voor akkerbouw, daar er een grote kans op overstroming was en vindt dus ook niet dat zij nalatig is geweest.

De rechtbank vindt echter niet dat overtuigend is aangetoond dat de schade is ontstaan door nalatigheid van het waterschap. De rechtbank stelt dan ook een commissie in die zich verder over de zaak moet buigen.

Bij een dergelijke zaak waar de schuldvraag moeilijk te beantwoorden is, kan het helpen om zelf reeds een deskundige rapport op te laten stellen. Daarmee staat u altijd sterker.

Meer informatie Uitspraak van de rechtbank Maastricht

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.