Home

Achtergrond

Nieuwe leaseregeling bezorgt pachters die zelf niet melken problemen

Het permanent verleasen van het gehele melkquotum is per 1 april 2004 onmogelijk. Dit betekent dat veehouders die hun melkquotum al jarenlang hebben verleasd, de melkproductie weer moeten hervatten. Als dit niet meer kan, zal het melkquotum moeten worden verkocht teneinde te voorkomen dat het wordt ingetrokken. Problemen ontstaan daarbij als de (voormalig) veehouder ook pachter is van het gehele of gedeeltelijke bedrijf.

Het is vaste jurisprudentie van de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem dat indien een pachter over melkquotum beschikt en de gepachte grond heeft bijgedragen tot de totstandkoming van dit melkquotum, op deze grond melkquotum rust. Bij het einde van de pachtovereenkomst dient de pachter dit melkquotum weer ter beschikking te stellen van de verpachter, onder de verplichting van de verpachter om de pachter de helft van de waarde uit te keren. Deze verplichting brengt met zich mee dat het de pachter niet is toegestaan het melkquotum in gevaar te brengen. Ook is het de pachter niet toegestaan zelf het melkquotum te verkopen, zelfs niet als hij daarbij de verpachter 50% van de waarde uitkeert. Doet de pachter dit wel, dan leidt dit volgens vaste jurisprudentie steevast tot ontbinding van de pachtovereenkomst.

De nieuwe leaseregeling houdt in dat onbenut melkquotum aan de overheid vervalt indien minder dan 70% van het melkquotum wordt volgemolken. Een pachter die het zover laat komen, dient er rekening mee te houden dat als hij het quotum niet veiligstelt, dat wil zeggen weer gaat produceren, hij een schadeclaim van de verpachter tegemoet kan zien. De verpachter zal vervolgens ook ontbinding van de pacht vorderen. De vraag die rijst, is wat er dient te gebeuren indien de pachter beschikt over een zodanig klein melkquotum dat het hervatten van de melkproductie niet meer rendabel is.

Deze principiële vraag ligt inmiddels voor bij de pachtkamer van het gerechtshof. Het gaat daar om een pachter met een melkquotum van circa 35.000 kilogram en enkele hectaren pachtgrond. De pachter die in 1991 het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen, heeft sinds die tijd het melkquotum steeds verleasd. De pachter stelt dat hij nu niet meer in staat is om de melkproductie te hervatten omdat dit bedrijfseconomisch niet meer verantwoord is. De pachter vindt om die reden dat de verpachter mee zou moeten werken aan verkoop van het melkquotum.

Het standpunt van de verpachter in deze procedure is dat hij slechts mee wil werken aan vervreemding van het melkquotum in combinatie met een einde van de pacht. Daar ligt voor de pachter het probleem, want deze wil de pachtgrond behouden. De verpachter is van mening dat de pachter zelf de keuze heeft gemaakt om zijn bedrijf niet verder in de melkveehouderij uit te breiden. Het is de vraag of de gevolgen van deze keuze aan de verpachter kunnen worden toegerekend.

Handhaaft het pachthof de vaste lijn in de jurisprudentie, dan zal het pachthof de verpachter gelijk geven met de redenering dat de pachter gehouden is het quotum in stand te laten en dat vervreemding van het melkquotum slechts met beëindiging van de pachtgrond aan de orde kan zijn. Zou het pachthof in dit onderhavige geval zijn vaste lijn los willen laten, dan zal dit betekenen dat in de toekomst het mogelijk zal zijn voor pachters zelf te bepalen wanneer zij het melkquotum kunnen vervreemden zonder dit ook leidt tot een einde van de pachtovereenkomst.

De verpachter weet zich inmiddels gesteund door de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit die in een brief aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat er wat hem betreft geen aanleiding is om in te grijpen in de bestaande verdelingsmaatstaf tussen pachter en verpachter.

Gevolgen voor de praktijk
De gevolgen van deze aanhangige procedure zijn voor de praktijk groot. Er zijn vele kleine pachters met een gering melkquotum die dit melkquotum nu noodgedwongen moeten benutten of verkopen. Een positieve uitspraak van het pachthof voor de pachter zal er toe leiden dat meer pachters zullen proberen het melkquotum te vervreemden met behoud van de pachtgrond.
Naar verwachting zal de pachtkamer van het gerechtshof nog voor de zomer een uitspraak doen. (mr. F.W. van Dijk)Lees ook Einde verleasen kan problemen opleveren voor verleasende pachter
Mail vragen hierover naar de redactie: redactie.agrocount@reedbusiness.nl

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.