Home

Achtergrond

Ammoniakkaart provincies biedt veehouderij meer ruimte

De provincies hebben de proefkaart gepresenteerd met alle zeer kwetsbare natuur. In dit voorstel krijgen nog maar 4.550 bedrijven met de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) te maken. Volgens het wetsvoorstel dat er nu ligt, zijn dat er ruim 9.000. De kaart is echter niet meer dan een voorstel.

In het voorstel van de provincies halveert het aantal bedrijven dat onder de werking van de WAV valt. Het areaal is echter slechts afgenomen met 18 procent tot 313.000 hectare. In dit voorstel is altijd uitgegaan van een zone van 250 meter. Dit in tegenstelling tot het kabinetsplan, dat om Vogel- en Habitatrichtlijngebieden een zone van 500 meter hanteert. Als in het provinciaal voorstel van deze 500 meter wordt uitgegaan dan neemt het aantal bedrijven af met zo’n 18 procent. De terugval in het aantal bedrijven wordt behaald door veel kleine natuurgebieden niet meer aan te merken als zeer kwetsbare natuur. Met name in Brabant, Limburg, Friesland en Gelderland wordt de grootste winst behaald.

Doordat meer bedrijven buiten de werking van de WAV vallen, zullen grotere IPPC-bedrijven eerder een individuele toets moeten ondergaan. De verwachting is dat deze toets voor bedrijven gunstiger uitvalt dat de huidige kabinetsplannen.

De provincies vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen met deze kaart een doorbraak forceren in de situatie die is ontstaan. Veerman had eerder voorgesteld om “opgaand naaldbos” niet aan te merken als zeer kwetsbare natuur, maar de invulling hiervan was onduidelijk. Het IPO verzoekt minister Veerman dan ook om de proefkaart bij het wetsvoorstel te betrekken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft al aangegeven het voorstel te steunen.

Meer informatie Proefkaart van IPO op gemeente niveau
Meer informatie Brief van IPO aan het ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.