Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden overdracht toeslagrechten

Het ministerie van LNV beantwoordt een aantal veelgestelde vragen over toeslagrechten in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De vragen gaan specifiek over het overdragen van rechten, de voorwaarden daarbij en hoe de fiscus omgaat met de toeslagrechten.

1. Kunnen toeslagrechten worden overgedragen?
Toeslagrechten kunnen worden overgedragen aan een andere landbouwer door verkoop met of zonder grond. Verhuur van toeslagrechten is alleen toegestaan met grond. Overdracht van toeslagrechten zonder overdracht van grond is pas mogelijk als de agrariër gedurende minimaal één kalenderjaar minimaal tachtig procent van de toeslagrechten heeft gebruikt. Als een landbouwer die al toeslagrechten heeft het aantal vergroot door toeslagrechten over te nemen, houden de toeslagrechten de waarde die ze hadden. Na aankoop van extra toeslagrechten zal de agrariër doorgaans toeslagrechten hebben met verschillende waarde.

2. Aan wie kunnen toeslagrechten worden overgedragen?
Toeslagrechten kunnen alleen worden overgedragen aan een andere agrariër in dezelfde lidstaat, behalve in het geval van vererving.

3. Kunnen toeslagrechten al worden overgedragen voordat de eerste betalingen van de directe inkomenssteun zijn gedaan?
Toeslagrechten kunnen pas worden overgedragen als u ze heeft aangevraagd en ze definitief zijn vastgesteld. Bij verkoop van een bedrijf of een deel van een bedrijf vóór 15 mei 2006 kunnen verkoper en koper een contract bijvoegen met daarin verkochte/gekochte aantal hectares en productie-eenheden. Bij de definitieve vaststelling van de productierechten wordt hier rekening mee gehouden.

4. Gelden bij de overdracht van toeslagrechten met bijzondere voorwaarden aparte regels?
Ja, de ontheffing met de bijbehorende bijzondere voorwaarden blijft alleen bestaan als alle toeslagrechten waaraan bijzondere voorwaarden zijn verbonden, worden overgedragen.

5. Kunnen toeslagrechten vervallen?
Ja, als de toeslagrechten drie jaar niet zijn gebruikt vervallen ze aan de nationale reserve (tenzij er sprake is van overmacht). Als toeslagrechten zijn toegekend uit de nationale reserve mag de landbouwer deze pas vijf jaar na toekenning overdragen. Ook moeten ze elk jaar gebruikt te zijn. Uitzondering daarop vormt vererving. Toeslagrechten die uit de nationale reserve zijn toegekend en niet elk jaar worden gebruikt, vervallen aan de nationale reserve.

6. Welke fiscale regels gelden voor toeslagrechten?
Voor de inkomsten- en vennootschapbelasting zijn de toeslagrechten in beginsel belast 'als winst uit onderneming' in het jaar waarop de bedragen betrekking hebben. Op rechten kan niet worden afgeschreven. Als er geen onderneming (meer) is, maar er wel sprake is van werkzaamheden, dan zijn de toeslagrechten belast als 'resultaat uit overige werkzaamheden'.
Bij vererving of schenking van de toeslagrechten is de waarde ervan belast met successie- of schenkingsrecht. Bij overdracht van de toeslagrechten is het verkrijgen van de rechten niet belast voor de overdrachtsbelasting. De overdracht van de toeslagrechten is in beginsel wel belast met omzetbelasting.

7. Gelden voor de overdracht van braakleggingstoeslagrechten aparte regels?
Nee. De braakleggingstoeslagrechten houden wel hun aparte status. De braakverplichting blijft dus bestaan na overdracht

Lees ook Korting op inkomenssteun bij overtredingen onder nieuw GLB

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.