Home

Achtergrond

Heretikettering: nog even rustig afwachten

Met de invoering van de nieuwe inkomstenbelasting werd ook de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 veranderd. Voor veel agrariërs vormde die wijziging aanleiding om de ondergrond van hun woning, met bijbehorend erf, voortaan niet langer tot hun bedrijfsvermogen te rekenen, maar tot hun privé-vermogen. De vraag was of deze heretikettering plaats kon vinden onder de regels van de oude landbouwvrijstelling en dus onbelast of dat heretikettering plaats moest vinden onder de nieuwe regels dus belast. De Hoge Raad heeft onlangs in een voorliggende procedure onder meer beslist dat heretikettering plaats moet vinden volgens het nieuwe regime. Met deze beslissing van de Hoge Raad lijkt voor de meeste gevallen het pleit te zijn beslecht. Er zijn echter nog een aantal vragen blijven openstaan, waarover in drie zaken wordt geprocedeerd. Waarschijnlijk zal de Europese rechter hierin uitspraak moeten doen.

Vaststellingsovereenkomsten
De meeste ondernemers die grond hebben geheretiketteerd hebben met de fiscus een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin zijn partijen overeengekomen dat zij nadat de Hoge Raad op alle geschilpunten rondom de heretikettering duidelijkheid heeft gegeven de keuze voor heretikettering binnen een redelijke termijn mogen herzien. Omdat een belaste heretikettering zelden interessant zal zijn zullen de meeste agrariërs afzien van heretikettering. Voor zover deze al heeft plaatsgevonden zal deze keuze ongedaan gemaakt moeten worden. De vraag is wanneer. De belastingdienst Nijmegen heeft onlangs al brieven verzonden met het verzoek om de definitieve keuze te maken: heretiketteren of niet. De fiscus wil dus weten of men terugkomt op de eerdere keuze of dat men bij zijn eerdere keuze heretikettering blijft.

Belastingdienst te hard van stapel
Hoewel gelet op het grote aantal betrokkenen de brief van de belastingdienst en de wens om deze zaak zo snel mogelijk af te handelen begrijpelijk is, blijkt toch dat de belastingdienst Nijmegen te hard van stapel is gelopen. Ook het Ministerie van Financiën is van mening dat door de Hoge Raad nog niet over alle geschilpunten is beslist. Hierop moet in ieder geval nog worden gewacht. Nadat ook het laatste punt door de Hoge Raad is beslist zal in overleg met het ministerie worden vastgelegd hoe verder zal moeten worden gehandeld. De belastingdienst Nijmegen is dus eenvoudigweg te hard van stapel gelopen. In tegenstelling tot hetgeen in diverse vakbladen is gepubliceerd loopt er dus nu geen enkele deadline. Die komt in ieder geval dit jaar en waarschijnlijk ook begin 2005 niet meer. Zowel de belastingdienst als de belastingplichtige dienen op dit moment geen actie te ondernemen. Met name loopt de in de vaststellingsovereenkomsten genoemde termijn voor heretikettering, soms twee maanden, vaak ook één jaar, nog niet. Sterker nog: wie nu op zijn keuze terugkomt is daar ook aan gebonden als de Europese rechter later anders mocht beslissen. Groot is die kans weliswaar niet, maar zolang er leven is, is er hoop! Voorlopig nog even niets doen lijkt de beste beslissing.

Lees ook Heretikettering: gemaakte keuze terugdraaien
Lees ook Ook Hoge Raad: Landbouwvrijstelling volgens nieuwe regime

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.