Home

Achtergrond

Subsidieregelingen natuurbeheer open; einde regeling natuurbraak

Vanaf 1 november zijn de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) voor het jaar 2005 geopend. Beide regelingen blijven open tot en met vrijdag 24 december 2004. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen bij Laser te Roermond. Minister Veerman van Landbouw wil de regeling natuurbraak beëindigen.

Met de regeling SAN kan een vergoeding worden verkregen voor het aanleggen en beheren van landschapselementen zoals hagen en hoogstamboomgaarden. Ook het aanpassen van de bedrijfsvoering dat weidevogels of inheemse plantensoorten een betere kans krijgen komt voor vergoeding in aanmerking.
Voor de SAN is ruim 17,5 miljoen euro beschikbaar. De hectaredoelstelling voor de provincie Flevoland is bereikt. Nieuwe aanvragen voor Flevoland worden derhalve deze aanvraagperiode niet gehonoreerd.

De SN is erop gericht om particulieren, terreinbeherende organisaties en gemeenten financieel te ondersteunen bij de ontwikkeling en instandhouding van bos- en natuurterreinen. Ook kan binnen de SN de waardedaling vergoed worden als landbouwgrond permanent wordt omgezet naar natuurterrein (subsidie functieverandering).
Voor de SN is ruim 1,25 miljoen euro beschikbaar voor het beheer en de instandhouding van bos- en natuurterreinen. Voor de aanleg van bos- en natuurterreinen (inrichtingssubsidie) en/of de omvorming van landbouwgronden naar natuur (subsidie functieverandering) binnen de begrensde natuurgebieden is ruim 105 miljoen euro beschikbaar. In 2005 is buiten de door de provincie begrensde natuurgebieden geen geld beschikbaar voor bosaanleg en de daarmee samenhangende waardedaling.

Het informatieloket van het ministerie waarschuwt dat de oude aanvraagformulieren afwijken van de aanvraagformulieren voor de aanvraagperiode 2005 en dus niet meer bruikbaar zijn.

Regeling natuurbraak beëindigen
Minister Veerman van Landbouw wil de Regeling natuurbraak beëindigen omdat de verhouding tussen het doelbereik en de kosten scheef liggen. De regeling natuurbraak heeft maar betrekking op circa 1.000 ha. Dat schrijft de minister in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2005 van het ministerie van LNV. De regeling was van toepassing op percelen die in het kader van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen braak lagen en waarvoor tijdig een aanvraag oppervlakten is ingediend.

Meer informatie Bekijken en downloaden regeling SN

Meer informatie Bekijken en downloaden regeling SAN

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.