Home

Achtergrond

COS geeft uitleg over tenaamstelling melkquotum

Onlangs verstuurde de Centrale Organisatie Superheffing (COS) een brief naar een aantal melkveehouders over de tenaamstelling bij de COS en bij Laser. Dit leverde nogal wat vragen op. COS geeft tekst en uitleg bij enkele veelvoorkomende vragen.

Het quotum melk ik vol samen met een ander (bijvoorbeeld een echtgenote met wie onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd). Wij hebben een maatschapsovereenkomst gesloten. Kortom: wij voeren samen het melkveehouderijbedrijf. Ik wil niet dat de eigendomsrechten veranderen en dat mijn maat (bijvoorbeeld echtgenote) aanspraak maakt op het melkquotum, als het melkquotum op naam van de maatschap wordt geregistreerd.
Op grond van de publiekrechtelijke superheffingsregeling dient quotum bij de COS op naam van de producent te worden geregistreerd. De producent kan één persoon zijn, maar ook een groep van personen. Wordt het melkveehouderijbedrijf in maatschapsverband gevoerd, dan is de maatschap de producent. Het quotum dient dan ook op naam van de maatschap te worden geregistreerd. De publiekrechtelijke registratie staat geheel los van de onderlinge privaatrechtelijke eigendomsverhoudingen in de maatschap. De eigenaar van het melkquotum kan dit inbrengen in de maatschap, zonder het eigendom te verliezen door in de maatschapsovereenkomst vast te leggen dat het melkquotum in gebruik en genot wordt ingebracht.

Ik zit op een pachtbedrijf. Ik verwacht problemen met mijn verpachter. Wat nu?
Wordt het melkveehouderijbedrijf in maatschapsverband gevoerd, dan is de maatschap de producent. Om de bij LASER ingeschreven maatschap te continueren, dient het quotum dan ook op naam van de maatschap te worden geregistreerd. Overigens blijkt ook nu uit de tenaamstelling van het melkquotum bij de COS niet dat de verpachter gerechtigd is tot dit quotum.

Binnenkort dien ik een bedrijfsoverdracht (BO) in. Moet ik op het formulier één van de drie mogelijkheden aankruisen?
U kunt op het formulier, zonder één van de drie mogelijkheden aan te kruisen, vermelden dat binnenkort een bedrijfsoverdracht (BO) wordt ingediend. Op het BO-formulier dient als verkrijger wel de feitelijke producent zoals deze is geregistreerd bij LASER, te worden genoemd.

Wat gebeurt er, als ik na de naamswijziging quotum wil verkopen? De tenaamstelling van de grond en het quotum komen dan niet overeen.
Dit is geen probleem. De overdracht kan niet alleen plaatsvinden met grond die op naam van de maatschap staat, maar ook met grond van één van de maten. Algemene regel blijft wel dat de overgedragen grond gedurende één jaar voor en na de overdracht in gebruik moet zijn (geweest) voor de melkproductie.

Hoe zit het met verkoop van het melkquotum? Wie moet er tekenen? De eigenaar/pachter die volgens de maatschapsovereenkomst het melkquotum heeft ingebracht of de maten gezamenlijk?
Bij een economische maatschap tekent de rechthebbende (eigenaar/pachter) zelf. Bij een juridische maatschap tekent een bevoegde maat.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.