Home

Achtergrond

Nieuwe vennoot niet aansprakelijk voor oude schulden van de vennootschap

Anders dan de wet doet vermoeden geldt als regel dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de nieuwe vennoot alleen bestaat voor nieuwe schulden van de vennootschap onder firma. Dit oordeelde de rechtbank Rotterdam onlangs. Alleen bij beëindiging van de vennootschap is de nieuwe vennoot ook aansprakelijk voor de oude schulden. Hiermee wordt al vooruitgelopen op de invoering van het wetsvoorstel personenvennootschappen.

Het uitgangspunt in de wet is dat iedere vennoot naast de vennootschap onder firma (VOF) hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verbintenissen van de VOF, waaronder dus ook de schulden (artikel 18 Wetboek van Koophandel). Dit houdt in dat behalve de VOF zelf ook elke vennoot door een crediteur tot betaling kan worden aangesproken. Over de persoonlijke aansprakelijkheid van de toetredende en/of opvolgende vennoot voor oude schulden van de VOF lopen de meningen van deskundigen uiteen. Sommige aanvaarden wel de aansprakelijkheid en anderen weer niet. Het hoogste rechtscollege de Hoge Raad heeft zich nog nooit over deze kwestie uitgelaten.

Onlangs kwam de kwestie van de persoonlijke aansprakelijkheid in een procedure bij de rechtbank Rotterdam aan de orde. Door een leverancier zijn aan de VOF producten geleverd. De VOF heeft de openstaande facturen niet betaald. Vervolgens heeft de leverancier met inschakeling van de rechter een vonnis verkregen waarbij de VOF tot betaling van de openstaande facturen is veroordeeld. De VOF biedt geen verhaal en de leverancier spreekt elk van de beide vennoten van de VOF tot betaling aan. Op het moment van de bestelling door de VOF van de producten bij de leverancier was een van de beide vennoten geen vennoot.

De rechtbank wees de persoonlijke aansprakelijkheid van de toetredende en/of opvolgende vennoot voor oude schulden van de hand. De rechtbank baseerde haar uitspraak op een bepaling in het wetsvoorstel personenvennootschappen. Het geeft kort maar krachtig aan dat de nieuwe vennoot alleen persoonlijk aansprakelijk is voor schulden ná zijn toetreding of opvolging ontstaan. Dus alleen aansprakelijkheid voor nieuwe schulden.

Wel aansprakelijk bij faillissement of beëindiging van de VOF
Met de uitspraak kan de kersvers toetredende vennoot dus gerust zijn. Hij kan niet door schuldeisers worden aangesproken om oude schulden van de VOF te betalen. Geen aansprakelijkheid voor oude schulden. Bij beëindiging van de VOF is de nieuwe vennoot wel aansprakelijk. Door bijvoorbeeld opzegging of faillissement wordt de VOF ontbonden. Overgegaan zal moeten worden tot de afwikkeling en de verdeling van het vermogen van de VOF. In de regel zijn hiermee de vennoten die het beheer voerden in de VOF, de vereffenaars, of in geval van faillissement de curator belast.

Als blijkt dat de opeisbare schulden van de VOF niet kunnen worden betaald zullen de vereffenaars of de curator van de gewezen vennoten vorderen dat zij bijdragen in het tekort ofwel het verlies aanzuiveren. Dit tekort kan bestaan uit schulden van vóór de toetreding of opvolging van de nieuwe vennoot tot de VOF. Het gevolg is dat de nieuwe vennoot ook voor oude schulden zal moeten betalen (mr. C.S. Lo Manto).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.