Home

Achtergrond

8.40 Wm-amvb’s worden samengevoegd tot één Besluit landbouw milieubeheer

De bestaande amvb's op het gebied van de landbouw zullen gefaseerd worden samengevoegd tot één Besluit landbouw milieubeheer. Wat er precies gaat vernaderen in nog niet duidelijk. Het belangrijkste doel is de regelgeving te vereenvoudigen. Het is de verwachting dat er inhoudelijk niet veel zal veranderen.

In de eerste fase (2004-2005) zullen het Besluit melkveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer worden samengevoegd en zullen ook gemechaniseerde loonbedrijven en inrichtingen voor opslag van vaste mest onder het nieuwe besluit komen te vallen. In de tweede fase (2006-2007) wordt het Besluit landbouw milieubeheer uitgebreid met regels voor mestbassins ter vervanging van het Besluit mestbassins milieubeheer. In de derde fase (na 2007) worden de kleinere intensieve veehouderijen onder de werkingssfeer van het Besluit gebracht en wordt de Amvb Huisvesting in het Besluit geïntegreerd.

Momenteel is het samenvoegen van het Besluit melkveehouderijen en het Besluit akkerbouwbedrijven in voorbereiding. Volgens de planning van het Ministerie van VROM zal dit besluit in het eerste halfjaar van 2005 voor advies bij de Raad van State liggen, waarna het in het tweede halfjaar van 2005 in werking zal treden. Pas vanaf dat moment zal de inhoud van het besluit openbaar zijn. Aangezien het doel is om de bestaande regelgeving te vereenvoudigen ligt het in de lijn der verwachting dat inhoudelijk weinig wijzigingen te verwachten zijn ten opzichte van de huidige amvb's. Wel wordt al aangekondigd dat verschillende inrichtingen die momenteel nog vergunningplichtig zijn onder de werkingssfeer van het nieuwe besluit zullen worden gebracht. Om welke inrichtingen dit zal gaan is nog niet bekend.

(ing. E. Coopmann en ing. M. van Beers)

Meer informatie Uitgebreide informatie om de agrarische amvb’s

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.