Home

Achtergrond 279 x bekeken

Jacht op ganzen en smienten beperkt toegestaan

Provincies zullen op korte termijn voor 80.000 hectare aan extra foerageergebieden aanwijzen voor ganzen en smienten. Alleen buiten die gebieden kunnen ze ontheffing verlenen voor het verjagen of desnoods afschieten van ganzen. Zo moet de schade die de vogels toebrengen aan landbouwgewassen, worden teruggedrongen.

Dit plan maakt deel uit van het Beleidskader Faunabeheer van LNV. De extra foerageergebieden komen voor het grootste deel (50.000 hectare) te liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Voor de overige 30.000 hectare betreft het particuliere grond buiten de EHS. Of smienten net als ganzen buiten de aan te wijzen foerageergebieden ook mogen worden verjaagd of afgeschoten, is nog onduidelijk. Het Faunafonds moet nog onderzoek verrichten naar de meest passende maatregelen voor smienten.

Totdat de foerageergebieden zijn aangewezen, kunnen provincies al ontheffing verlenen voor het ver- en bejagen van ganzen en smienten, op gronden met schadegevoelige akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen en pas ingezaaid grasland. Tegelijk bereidt Veerman een wetswijziging voor om de jacht op (niet beschermde) wildsoorten als konijnen en hazen in beschermde natuurgebieden toe te staan. Het gaat vooral om landbouwgronden. Voorwaarden zijn wel dat dan geen beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn en dat de natuurwaarden van het gebied niet worden aangetast.

De overwinterende ganzen veroorzaken de helft van de schade die wordt uitgekeerd door het faunafonds, in 2002 ruim € 2,3 miljoen, de Smient zo’n € 650.000. De nieuwe regels moeten de uit te keren schadevergoeding verder terugdringen. In gevallen dat er schade wordt uitgekeerd moet er wel alles aan zijn gedaan om schade te voorkomen.

Lees ook Wildschade kan in sommige gevallen vergoed worden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.