Home

Achtergrond

Geen staleisen in AMvB huisvesting bij beweiding

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om in de AMvB Huisvesting geen emissie-eisen voor melkrundveestallen op te nemen, wanneer er beweiding plaatsvindt en het ureumgetal beneden een bepaalde waarde ligt.

Met de sector is afgesproken dat een zodanige inspanning wordt geleverd dat het landelijk gemiddelde melkureumgetal in 2010 niet hoger zal zijn dan 20 mg per 100 g tankmelk. In 2008 zal worden bekeken of er voldoende voorgang is gemaakt. Indien dit niet het geval is zullen alsnog eisen in de AMvB Huisvesting worden opgenomen.

Naar aanleiding van bovengenoemde motie zal in de AMvB alleen staleisen voor de melkrundveehouderij worden opgenomen bij nieuwbouw van stallen in situaties waarbij er geen beweiding plaatsvindt. Daarnaast zal het ontwerpbesluit naar aanleiding van de inspraakreacties, de behandeling in de Eerste Kamer en recent bestuurlijk overleg op een aantal punten nog worden aangepast. Het betreft onder meer een betere afstemming met de dierenwelzijnswetgeving en het verwerken van nieuwe inzichten met betrekking tot kosten en de toepasbaarheid van emissiereducerende systemen in de praktijk.

Meer informatie Brief aan de kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.