Home

Achtergrond

Effect ammoniakbeleid verschilt per regio, maar treft vooral het Oosten

Vooral veebedrijven in Gelderland en Overijssel worden getroffen door de ammoniakzones, die zijn voorgesteld door het kabinet. Voor de andere reconstructieprovincies (Brabant, Limburg en Utrecht) pakken de maatregelen relatief gunstiger uit. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Vrom.

In Gelderland liggen 646 bedrijven in de 500-meterzone rond Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden). Deze bedrijven mogen slechts onder zeer strikte voorwaarden nog uitbreiden. In genoemde zones mogen zich geen nieuwe bedrijven vestigen. Overijssel kent 463 bedrijven in de zones rond VHR-gebieden, Brabant 384 en Limburg 271.

Naast de VHR-gebieden beschermt de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) ook andere natuurgebieden. Hiervoor geldt een 250-meterzone, waarbinnen nieuwvestiging niet en uitbreiding zeer beperkt is toegestaan. In deze zones telt Overijssel de meeste veehouderijen (861), gevolgd door Gelderland (802), Brabant (476) en Limburg (254).Het kabinet wil het areaal natuurgebied dat via de Wav wordt beschermd drastisch reduceren. Valt nu nog 352.000 hectare natuurgebied onder de Wav, als de plannen worden doorgevoerd is dat nog 167.000 hectare. Bijna 200.000 hectare ’opgaand naaldbos’ wordt dan niet meer beschermd. In de 250-meterzone liggen dan nog 523 intensieve bedrijven (is nu 1.450) en 2.969 melkveehouderijen (nu circa 5.850).

De ammoniakzones rond natuurgebieden worden op zijn vroegst rond de zomer van 2004 ingevoerd. Voor de invoering is een aanpassing van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) nodig, en dat vergt minimaal een half jaar. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) en landbouwminister Cees Veerman moet eerst nog ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State, waarna de Tweede en Eerste Kamer het kunnen behandelen.Het kabinet gaf wel aan de Algemene Maatregel van Bestuur-huisvesting (AMvB-huisvesting) zo spoedig mogelijk in te voeren. Voor nieuw te bouwen stallen geldt deze vanaf 1 januari 2004. Voor bestaande stallen is de overgangstermijn verlengd met twee jaar tot 2010. (Bron: Agd)

Tabel met aantal bedrijven per zone

Nieuwe pagina 1
Aantal bedrijven in de voorgestelde ammoniakzones
WAV-gebieden minus naaldbos VHR-gebieden
250 m zone  250 - 1500 m zone  500 m zone
hokdier ippc hokdier overig graasdier hokdier ippc hokdier overig graasdier hokdier ippc hokdier overig graasdier
Groningen 4 1 57 13 34 464 0 0 14
Friesland 3 22 276 16 69 1851 1 7 138
Drenthe 5 17 294 57 15 1917 4 2 177
Overijssel 10 82 769 113 626 4412 2 45 416
Flevoland 0 0 9 2 7 32 0 0 0
Gelderland 9 148 645 130 1098 4092 8 217 421
Utrecht 1 11 134 12 118 846 0 1 62
N-Holland 0 1 172 0 6 598 0 1 220
Z-Holland 0 0 76 2 13 570 0 0 49
Zeeland 0 1 15 2 2 88 0 2 17
N-Brabant 53 74 349 596 1083 3733 38 51 295
Limburg 38 43 173 261 433 1262 14 23 234
Nederland 123 400 2969 1204 3604 19865 67 349 2043
Voor de zone van 500-1500 m rond Vogel- en Habitatrichtlijngebieden          (VHR-gebieden) zijn geen cijfers berekend.
WAV staat voor Wet ammoniak en veehouderij.

Bron: ministerie van Vrom

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.