Home

Achtergrond

'Ammoniakbeleid: meer mogelijkheden?'

Op dit moment ligt er een voorstel voor een zoneringsstelsel, waarmee aan de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de IPPC-richtlijn wordt voldaan. Dit is een eerste indicatie voor een nieuw beoordelingskader voor ammoniak. Naar verwachting zal vanuit de Tweede Kamer kritiek komen op dit beleid, bijvoorbeeld de breedte van de verschillende zones. Biedt het nieuwe beleid meer mogelijkheden?

Naast de zone van 250 meter rondom kwetsbare gebieden is voorgesteld om ook de zone van 500 meter rondom vogel- en habitatrichtlijngebieden in de Wet Ammoniak en Veehouderij op te nemen. Het beleid in de overige zones zal in een handreiking vastgelegd worden. Zodra deze handreiking beschikbaar is kunnen gemeenten dit beleid gaan hanteren. Het beleid in de handreiking is niet 'keihard' te noemen omdat dit niet wettelijk zal worden vastgelegd. Gemeenten mogen hier van afwijken.

De systematiek wordt met het voorgestelde beleid niet veel anders dan voorheen. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag moet ook al getoetst worden aan de Habitatrichtlijn (1992) en de Vogelrichtlijn (1979). Ook al zijn deze gebieden nog niet allemaal officieel aangewezen door het ministerie van LNV. Voor deze gebieden geldt dat tussentijds de kwaliteit van de gebieden niet achteruit mag gaan, ofwel er mag geen sprake zijn van significante gevolgen. In jurisprudentie kwam steeds de grote vraag terug: "Hoe kan getoetst worden of er geen significante gevolgen zijn?" Middels de brief wordt eigenlijk voor het eerst handvatten aangereikt waarmee onderbouwd kan worden of al dan niet sprake is van significante gevolgen en of een vergunning kan worden verleend.

Voor de IPPC-richtlijn was tot dusver ook geen toetsingskader. Bij de IPPC-toets wordt het criterium "al dan niet sprake van een belangrijke verontreiniging" gehanteerd. Middels de brief worden ook voor IPPC-bedrijven handvatten aangereikt. Voorgesteld regime binnen de 1500 meter zone is waarschijnlijk afdoende om significant negatieve effecten te voorkomen waardoor wordt voldaan aan de IPPC richtlijn. Ook voor bedrijven buiten de zone van 1500 meter geldt dat tot het plafond van 10.000 kg ammoniak wordt voldaan aan de IPPC richtlijn.

Hoe in te spelen op het nieuwe beleid?
Het is mogelijk om te anticiperen op dit voorgestelde beleid door zo snel mogelijk een zo groot mogelijke vergunning aan te vragen, om hiermee bestaande rechten veilig te stellen. Dit moet niet al te zwart wit worden gezien omdat nog altijd getoetst moet worden aan het huidige beleid, wat niet wezenlijk anders is dan hetgeen wat wordt voorgesteld. Mogelijk gaan een aantal gemeenten dit beleid hanteren bij gebrek aan een toetsingskader. De gemeente neemt hiermee een zeker risico. De kans bestaat dat de Raad van State hiermee uiteindelijk niet accoord gaat.

Binnen de zone van 1500 meter kunnen bedrijven tot 2.000 kg ammoniak uitbreiden. Voorheen raakten bedrijven continu in discussie verzeild met de gemeente over het al dan niet significant zijn van de gevolgen. Nu er een toetsingskader aanwezig is kan deze discussie voortaan achterwege blijven. Bedrijven onder het plafond van 2.000 kg ammoniak voldoen automatisch aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Uit de praktijk blijkt dat een behoorlijk aantal veehouderijbedrijven binnen deze zone nog niet op het plafond van 2.000 kg ammoniak zitten. Voor bedrijven buiten de 1500 meter zone vervalt de toetsing van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Buiten de zone is er namelijk sowieso geen sprake van significante gevolgen. Voor zeer grote veehouderijen die meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar uitstoten zal een afzonderlijke beoordeling moeten plaatsvinden.

Beperkte uitbreidingsmogelijkheden binnen de 250 meter zone en nieuwvestiging van bedrijven binnen de 250 meter zone is (vrijwel) uitgesloten. Bijna 5.600 veehouderijen krijgen direct te maken met maatregelen door ammoniak- en vogel- en habitatrichtlijn zoneringen. Nog eens 8.600 andere bedrijven kunnen met beperkende maatregelen te maken krijgen als deze te veel ammoniak uitstoten. Het gevolg is dat veel bedrijven op slot komen te zitten.

Lees ook Beperkende zonering raakt bijna 5.600 bedrijven direct

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.