Home

Achtergrond

Wildschade kan in sommige gevallen vergoed worden

Beschermde inheemse diersoorten zoals eenden en ganzen richten regelmatig schade aan bij graszaad of granen en kraaiachtigen beschadigen bijvoorbeeld fruitgewassen. In deze gevallen kan het Faunafonds een tegemoetkoming verlenen, omdat het gaat om schade door beschermde inheemse diersoorten. Een tegemoetkoming kan echter alleen worden verleend voor bedrijfsmatige schade, en onder voorwaarden.

De volgende punten zijn daarbij van belang: de schade moet schriftelijk binnen zeven werkdagen nadat de schade is geconstateerd, worden gemeld bij het bestuur van het Faunafonds. Het verzoekschrift Faunaschade is verkrijgbaar bij Het LNV-loket of het Faunafonds. Verder moet de grondgebruiker de schade zoveel mogelijk beperken door de inzet van minimaal twee typen afweermiddelen; voldoende visuele afweermiddel, zoals schriklinten en vogelverschrikkers en voldoende aantallen van een akoestisch afweermiddel, bijvoorbeeld een gaskanon of een vogelafweerpistool.

Als deze afweermiddelen niet genoeg helpen, moet de grondgebruiker, ter ondersteuning van de verjaging, een ontheffing voor het afschot aanvragen bij de provincie waarin het schadeperceel is gelegen. De ontheffing kan ook aangevraagd worden voor de jachtgerechtigde van het schadeperceel of voor de wildbeheereenheid in wiens werkgebied het schadeperceel is gelegen.

De aanvraag voor een af-schotontheffing moet wel tijdig worden ingediend. Op het moment dat belangrijke schade dreigt, kan al een ontheffing worden aangevraagd. De gemiddelde behandeltermijn voor een aanvraag is vier weken. Een ontheffing wordt meestal aangevraagd voor het gebruik van het geweer. Ook in andere gevallen kan een ontheffing nodig zijn. Voor het gebruik van vangkooien of gif tegen veldmuizenschade in suikerbieten moet ook een ontheffing worden verleend.

Voor gewasschade door houtduiven of konijnen geldt een landelijke vrijstelling. Voor andere diersoorten geldt een provinciale vrijstelling. Dat betekent dat deze diersoorten in het hele land of in deze provincie ter ondersteuning van de verjaging en ter voorkoming van belangrijke schade mogen worden gedood. Als voor een schadeveroorzakende diersoort een vrijstelling geldt, keert het Faunafonds geen tegemoetkoming in de schade uit.

Meer informatie Verzoekschrift faunaschade

Meer informatie Website faunafonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.