Home

Achtergrond

Wijzigingen en stand van zaken MINAS en MAO’s

Ten aanzien van Minas zijn er een aantal zaken veranderd. De erkende tussenpersoon hoeft geen accountantsverklaring meer in te sturen. Bij bedrijfsovedracht kan nu ook het minas-saldo worden overgedragen. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde onlangs dat een veehouder alleen bezwaar kan maken tegen de hoogte van de minasheffing, nadat hijd eze betaald heeft. Het bezwaar werd daarom niet ontvankelijk verklaard.

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring bij de Minas-aangifte en Minas-monsternemer is al afgeschaft. Vanaf nu hoeft ook een bedrijf dat erkend is in het kader van het 'Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Mestoffenwet' geen accountantsverklaring meer in te sturen.

Minas-aangifte 2002
De aangifte voor het jaar 2002 moeten uiterlijk voor 1 september bij Bureau Heffingen binnen zijn. Let op! Als in het verleden een saldo is opgebouwd en voor 2002 op een heffing uitkomt, mag het saldo direct verrekend worden met de heffing. Trek in dat geval het saldo van voorgaande jaren (in kg fosfaat en stikstof) af van het berekende overschot in 2002

Overdracht minas-saldo's
Bij een bedrijfsoverdracht is het nu mogelijk om de saldo's en heffingen, het zogenaamde verrekeningsverleden, van de vorige eigenaar over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het formulier 'Overname verrekingsverleden bij bedrijfsoverdracht' ontwikkeld. Als in het verleden een bedrijfsoverdracht is gemeld, heeft de nieuwe eigenaar dit formulier eind juni ontvangen. Let op! Heeft de vorige eigenaar nog niet al zijn heffingen betaald of zijn er bezwaarschriften en beroepsprocedures nog niet afgerond, dan kan Bureau Heffingen nog geen nieuw 'Overzicht verrekening fosfaatsaldo en/of stikstofsaldo' toesturen. Het formulier moet door beide partijen worden ondertekend.

Eerst heffing betalen, dan bezwaar maken
Niet-ontvankelijk door het niet betalen van de Minas-heffing Het gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs bepaald dat agrariërs die bezwaar maken tegen een Minas-aangifte, maar de heffing niet hebben betaald, niet-ontvankelijk zijn in hun bezwaar. Op grond van deze uitspraak mag verwacht worden dat Bureau Heffingen voor het behandelen van bezwaarschriften eerst over zal gaan tot invordering van de heffing.

Terugmelden MAO's 2003
Mestafzetovereenkomsten worden getoetst aan de gegevens uit Basis Registratie Percelen. De inhoudelijke toetsing van de mao's heeft door verschillende oorzaken meer afgekeurde mao's opgeleverd dan verwacht. Door de extra herstel- en correctiewerkzaamheden ontving een aantal veehouders als gevolg hiervan geen servicemelding binnen 13 weken na ingangsdatum.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.