Home

Achtergrond

Toelichting anti-speculatiebeding van Domeinen

Erfpachters die hun grond van de Domeinen kopen krijgen te maken met een anti-speculatiebeding. Dit beding verbied de nieuwe eigenaar over te gaan tot vervreemding. Alleen na schriftelijke toestemming van Domeinen en onder betaling van een bepaalde vergoeding, kan tot vervreemding worden overgegaan.

Het begrip vervreemden zoals dat in het anti-speculatiebeding is opgenomen, moet dan ook zeer ruim worden opgevat, aldus de Regionale directie IJsselmeerpolders Hieronder valt: juridische levering, het verschaffen van de economische eigendom, verkoop , ruiling, huurkoop, schenking, inbreng in een rechtspersoon, een maatschap of enig ander samenwerkingsverband, overdracht van appartementsrechten en vestiging van beperkte rechten op de cultuurgrond met uitzondering van hypotheek. Ook het verlenen van een koopoptie valt onder de werking van het beding.

Indien een schriftelijke overeenkomst is aangegaan, uiteraard aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van toestemming door Domeinen, vraagt de voormalige pachter Domeinen om toestemming. Deze wordt verleend als de schriftelijke overeenkomst kan worden overlegd. Indien de voormalige pachter een mondelinge overeenkomst te sluiten, wordt toestemming gegeven onder de voorwaarde dat het sluiten van de mondelinge overeenkomst binnen maximaal één kalendermaand plaatsvindt. Daarna vervalt de toestemming.

Bij het verlenen van toestemming stelt Domeinen als voorwaarde dat over het anti-speculatiebeding moet worden afgerekend. De hoogte van het af te rekenen bedrag hangt af van:
- het verschil tussen de waarde in verpachte staat waartegen Domeinen de grond en indien van toepassing het melkquotum heeft verkocht en de vrije verkeerswaarde daarvan op datzelfde moment;
- het aantal jaren dat het anti-speculatiebeding nog geldig is.

Bij de vaststelling van de hoogte van het af te rekenen bedrag is het afrekenmoment van belang. Wanneer het transport plaatsvindt binnen twee hele kalendermaanden na de datum van de overeenkomst tot vervreemding dan wordt de datum van transport als afrekenmoment gehanteerd. Bedraagt de tijd tussen de vervreemdingsovereenkomst en de datum van transport meer dan twee hele kalendermaanden, dan geldt de datum van de vervreemdingsovereenkomst.

Wanneer blijkt dat de voormalige pachter zich niet aan het anti-speculatiebeding, zal Domeinen op basis van het anti-speculatiebeding overgaan tot het invorderen van de in het beding opgenomen boetes.

Lees ook NLTO: erfpachters wachten met reactie op Domeinen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.