Home

Achtergrond

Meerwaardeclausule en stakingswinst bij verkoop melkquotum

Bij geruisloze doorschuiving melkquotum bij bedrijfsovername was afgesproken dat bij verkoop de broers en zussen uitbetaald worden. Nu is de vraag of deze uitbetaling in mindering gebracht kan worden op de stakingswinst. Het Hof Den Bosch oordeelde recentelijk van niet. Alleen het uitbetaalde deel over de verkregen boekwinst op het melkquotum kon op de stakingswinst in mindering worden gebracht.

In 1992 zet een boer het bedrijf dat hij tot dan toe in maatschapsverband met zijn vader runde alleen voort. Bij die bedrijfsovername verkrijgt hij de melk- en mestquota om niet. Op grond van de Resolutie van 14 december 1987, nr DB87/7575 werden die quota bij de vader niet afgerekend maar geruisloos naar de zoon doorgeschoven. In 1992 is in de notariële akte waarbij de boer het bedrijf verkreeg, kort gezegd, bepaald dat bij verkoop van de melk- en mestquota vóór 1 oktober 2002 de opbrengst zou moeten worden gedeeld met de vier broers en zusters.

In 1997 verkoopt hij zijn bedrijf. In dat jaar ontvangt hij voor het melkquotum ƒ 1.052.791 en in 1998 voor het mestquotum ƒ 42.029. De waarde van het melkquotum bedroeg op 1 januari 1992 ƒ 481.000. Na 1992 heeft hij nog een melkquotum gekocht voor f 550.000. De fiscale boekwinst op het quotum bedraagt in 1997: ƒ 1.052.791 – ƒ 550.00 = ƒ 502.791. Daarvan heeft ƒ 481.000 betrekking op de doorgeschoven quota. Er is dus een waardestijging in zijn bedrijf opgetreden van ƒ 21.791. De veeboer betaalt aan zijn broers en zusters 4/5 deel van ƒ 502.781 ofwel ƒ 402.232 door. In geschil is welk bedrag van de doorbetalingsverplichting hij in mindering kan brengen van de stakingswinst.

Hof Den Bosch laat, voor zover dat bedrag betrekking heeft op de oorspronkelijke waarde van het van door zijn vader geruisloos doorgeschoven quotum, geen aftrek toe. Het Hof ziet geen reden dit deel van stakingwinst onbelast te laten. Het Hof laat wel een aftrek toe voor 4/5 van de in het bedrijf van de melkveehouder ontstane waardestijging. Dit deel valt buiten de voornoemde resolutie. Per saldo komt de aftrek neer op 4/5 x ƒ 21.791 is ƒ 17.433.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.