Home

Achtergrond

Ammoniakuitstoot moet verder terug voor halen doelstelling NMP

De ammoniakuitstoot vanuit de landbouw moet verder worden teruggedrongen om de ammoniakdoelstelling uit het Nationale Milieubeleidsplan (NMP) 4 voor 2010 te halen. Dat staat in een nog niet gepubliceerd rapport van LEI en RIVM. Maatregelen die worden genoemd om de norm toch te halen zijn: geen sleepvoetmachine op grasland op zandgrond en het verbod op mest uitrijden in twee werkgangen op bouwland.

De Nederlandse landbouw haalt in 2010 de EU-doelstelling voor ammoniakuitstoot (113-114 miljoen kilogram ammoniak vanuit de landbouw), maar niet de doelstelling in het vierde Nationale Milieubeleidsplan (86 miljoen kilogram voor de landbouw). LEI en RIVM verwachten dat de ammoniakemissie uit de landbouw in 2010 is gedaald tot 106 miljoen kilo.

Deze daling wordt mede veroorzaakt door de melkquotering, opkoopregelingen, emissiearme huisvesting voor varkens en pluimvee en Minas. Mogelijke aanscherping van maatregelen kan de ammoniakuitstoot verder terugdringen, zodat de doelstelling uit het NMP wel wordt gehaald. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een verbod op het gebruik van de sleepvoetenmachine op grasland op zandgronden en een verbod op het aanwenden van dierlijke mest op bouwland in twee werkgangen.

Andere mogelijke extra maatregelen zijn afspraken over het ureumgehalte in de melk (graadmeter voor de stikstofbenutting en ammoniakemissie bij melkkoeien) en emissiearme huisvesting voor rundvee.

De instituten houden wel een slag om de arm. Ze gaan ervan uit dat de omvang van de veestapel in 2010 niet veel anders zal zijn dan in 2003, met uitzondering van de melkveestapel. Als gevolg van een stijgende melkproductie per dier zullen bij een gelijkblijvend nationaal melkquotum, minder melkkoeien en jongvee nodig zijn. Daarnaast gaan ze ervan uit dat dan op de meeste varkens- en pluimveebedrijven emissiearme huisvesting is gerealiseerd. Andere elementen, zoals de hervorming van het EU- landbouwbeleid en de derogatie, zijn echter niet in de berekeningen meegenomen. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.