Home

Achtergrond

Aanmelden pilotprojecten energiebesparing in de keten

Het ministerie van LNV roept het agrarische en voedselverwerkende bedrijfsleven op om voorstellen in te dienen voor pilotprojecten voor energiebesparing in de keten. LNV wil bevorderen dat de agrofoodsector concurrerender wordt en heeft daarom het programma 'Duurzame Ketens en Energiebesparing' (DKE) opgezet. In dit programma is tot en met 2004 EUR 1,8 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van pilotprojecten. De stichting Agro Keten Kennis (AKK) en het agentschap Novem (Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het agrarische en voedselverwerkende bedrijfsleven kunnen met behulp van DKE pilotprojecten uitvoeren die innovatief zijn en die gericht zijn op ketensamenwerking. De projecten moeten inzichtelijk maken waarom en hoe het bedrijfsleven ketensamenwerking organiseert en hoe de overheid hiermee haar energiebesparingdoelstellingen kan halen. Bedrijven kunnen door het uitvoeren van projecten concrete resultaten behalen op het gebied van energiebesparing. De resultaten worden vertaald in breder toepasbare instrumenten en in maatregelen voor energiebesparing in de sector. AKK en Novem zorgen samen voor de ondersteuning en de uitwerking van de resultaten.

Het programma DKE is een nieuw onderdeel van het co-innovatieprogramma 'Duurzame Agro Food ketens' van AKK. Het programma beschikt al over middelen om ketenprojecten te ondersteunen op het gebied van transportbesparing en hergebruik van nevenstromen (reststromen en afvalstromen). Met de toevoeging van het thema energiebesparing, krijgt het bedrijfsleven mogelijkheden om concreet en praktisch aan de slag te gaan met innovaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangezien de resultaten van het programma DKE vertaald worden in toepasbare instrumenten en maatregelen, is DKE gekoppeld aan de Meerjaren Afspraken Energiebesparing (MJA-E). Het ministerie van LNV heeft de MJA-E afgesloten met bedrijven en branches uit de agrofoodsector om energie-efficiënter te produceren.

Meer informatie Toelichting en formulieren voor aanvraag subsidie

Samenvatting criteria en uitgangspunten pilotprojecten

* Bijdragen aan kennisontwikkeling en bevorderen samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en het bedrijfsleven.
* Bedrijf fungeert als aanvrager.
* Financiering van projectkosten door bedrijven (50%, kan bijna geheel in uren), kennisinstellingen (23%) en overheid (27%, gaat naar kennisinstellingen).
* Looptijd maximaal twee jaar.
* Omvang tussen € 225.000,- en € 450.000,- (in de praktijk tot € 540.000).
* Tenminste drie schakels uit een keten.
* Borging kennisoverdracht naar de sector.
* Aangeven verwachte en gerealiseerde bijdrage aan duurzaamheid door het invullen van een duurzaamheidschecklist.
* Resultaten, instrumenten en kennis op thema’s Nevenstromen, Transportbesparing of Energiebesparing.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.