Home

Achtergrond

Verkoop ammoniakrechten staat los van milieuvergunning

De provincie Gelderland heeft bij controles op het slopen van stallen in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken overtredingen en misbruik van de subsidieregelingvastgesteld. De provincie geeft aan dat 30% van de deelnemers hun ammoniakrechten heeft verkocht, voordat de milieuvergunning formeel werd ingetrokken. Volgens de provincie is er in deze gevallen geen sprake van een werkelijke intrekking en wordt misbruik gemaakt van de subsidieregeling. Volgens de wet mag het echter wel.

Deze beschuldiging is onjuist, gezien de wettekst en de toelichting van deRBV-regeling. In de Wijziging Regeling Beëindiging Veehouderijtakken(Staatscourant, 28 september 2001, nr. 188/pag.10) staat vermeld dat devoorwaarde tot intrekken van de milieuvergunning of een gedeelte daarvan,neerkomt op een zodanige wijziging van de milieuvergunning dat dedesbetreffende veehouderijtak op dat bedrijf niet langer kan wordenuitgeoefend.

Voor wijziging van de milieuvergunning gelden andereprocedures dan voor intrekken, namelijk die van de artikelen 8.4 en 8.24 ,eerste lid van de Wet Milieubeheer. De verwijziging naar deze procedureswas in de oorspronkelijk regeling ten onrechte onvermeld gebleven. Dezeverwijzing is vervolgens opgenomen in artikel 9, tweede lid, onderdeel cvan de onderhavige regeling.

In de wettekst en toelichting van de RBV-regeling staat dus duidelijkvermeld dat het wijzigen van de milieuvergunning en dus de verkoop vanammoniakrechten toegestaan is. Daarnaast geldt tevens dat de regelingduidelijk bedoeld was voor de opkoop van fosfaatrechten en niet voor deopkoop van ammoniakrechten.

Meer informatie Wijziging wettekst RBV

Lees ook ’Verkoop ammoniakrecht bij opkoop geheel legaal’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.