Home

Achtergrond

Spoedwetgeving aanleg infrastructuur verder uitgebreid

Steeds vaker worden agrariërs geconfronteerd met wetgeving van de overheid, waarbij getracht wordt sneller planologische procedure te voeren en gronden snel te verwerven. De Tracéwet was er al voor grote infrastructurele projecten. Meer incidenteel, bij dijkverzwaring en de Westerscheldewerken, heeft de overheid specifieke wetgeving voor deelprojecten uitgevaardigd en het mogelijk gemaakt planologische zaken snel te laten lopen, maar ook gronden snel in eigendom te krijgen. Een nieuw hoofdstuk in dit soort noodwetgeving is de spoedwet wegverbreding. Een wetsontwerp daartoe is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en treedt waarschijnlijk deze zomer in werking.

De minister van verkeer en waterstaat meent dat het noodzakelijk is op korte de fileproblematiek aan te pakken en het daarvoor mogelijk te maken om bestaande rijstroken te verbreden en/of spitsstroken in gebruik te nemen. Het standpunt van de regering is dat de normale bestemmingsplantechnische procedures veel te lang duren. In de aan het wetsvoorstel gehechte bijlage zijn de specifieke trajectdelen aangewezen. Een deel van deze trajecten zal structureel moeten worden verbreed, het gaat dan in het bijzonder om de A1, A7, A9 en A12. Een aantal andere wegen zal semi-permanent worden aangepast. Door middel van een nader algemene maatregel van bestuur kan de minister deze lijst uitbreiden.

Grondgebruikers moeten nu zeer snel reageren, want de administratief rechtelijke procedures om te komen tot vaststelling van een ander gebruik van de grond kan middels deze wet bijzonder snel. De reactietijden zijn kort en binnen vrij korte tijd kan er tot onteigening worden overgegaan. Van belang is dus tijdig na te gaan of een eventuele verbreding van een weg gevolgen heeft voor de grondgebruiker. Zo ja, dan kan eventueel al een voorbereiding worden gemaakt met eventuele verweren. Nu het in alle gevallen gaat om gronden gelegen aan de snelweg dient de vraag zich aan of deze gronden een hogere dan agrarische waarde hebben, omdat er een zekere toekomstverwachting in zit. Het is van belang dat de eigenaar van de grond dit aspect nauwkeurig goed in zijn overwegingen betrekt.

Wederom is het gevolg dat er spoedwetgeving wordt ontworpen, waardoor de rechten van derden toch wel erg in het gedrang komen. Voor zover eigenaren al worden geraakt door toekomstige verbredingen van snelwegen, is aan te bevelen om in zo vroeg mogelijk stadium de gevolgen daarvan goed in kaart te brengen. (Mr. F.W. van Dijk)

Meer informatie Volledige wettekst met bijlage met trajecten

Procedure en gevolgen grondverwerving

Aanpassing, c.q. verbreding van de wegen zal geschieden middels het zogenaamde wegaanpassingsbesluit. Dit besluit kan worden genomen door de minister, waarna het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Op het ontwerp kan worden gereageerd gedurende een periode van zes weken, waarna het besluit definitief, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt aangepast. Uiteindelijk kan het besluit eenmalig door de rechter worden getoetst, en wel door de Raad van State.

Het besluit bevat niet alleen de aanwijzing van de verbrede weggedeelten, maar bevat tevens de akoestische effecten daarvan en is eveneens de basis voor verdere onteigening. Tevens kan het besluit dienen om zakelijke rechten te vestigen voor het verleggen van kabels en leidingen. De duur van de procedures zal naar verwachting zeer kort zijn. De Raad van State moet volgens het wetsvoorstel binnen twaalf weken een uitspraak doen. Het wegaanpassingsbesluit kan dan onherroepelijk worden.

Niet alleen gaat de planologische procedure aanzienlijk sneller dan de reguliere procedures, ook de grondverwerving kan veel sneller gebeuren. Er moet weliswaar een Koninklijk Besluit tot onteigening worden genomen, anders dan in normale procedures voor wegaanleg behoeft dit zogenaamde KB geen advies meer van de Raad van State. Ook kan, zodra het wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, met de onteigeningsprocedure worden gestart. Alles is er derhalve op gericht de onteigening zeer snel te laten plaatsvinden. Eventuele planschade tengevolge van verbreding van de weg kan via een afzonderlijke schaderegeling worden vergoed.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.