Home

Achtergrond

Grondprijzen omlaag en ook minder mobiliteit

Aan een jarenlange stijging van de agrarische grondprijzen1 is een einde gekomen. In 2001 stabiliseerden de agrarische grondprijzen zich op het in 2000 bereikte hoge niveau. In 2002 trad een daling van de grondprijzen in, gecombineerd met een afname van de grondmobiliteit. Gemiddeld daalden de grondprijzen in Nederland in 2002 met ongeveer 5%. Ook de grondmobiliteit daalde in dezelfde periode. Dit blijkt uit een notitie van het ministerie van LNV.

De daling van de grondprijzen was in de eerste helft van 2002 het sterkst zichtbaar. In de tweede helft van 2002 stabiliseerden de grondprijzen zich op het niveau van het eerste half jaar. Dat de grondprijzen in het tweede half jaar niet verder daalden is het gevolg van het feit dat in die periode voornamelijk handel plaats vond in gebieden met een hoger dan gemiddelde kwaliteit en ligging. Voor hectares van mindere kwaliteit is wel aanbod, maar nauwelijks vraag.

In de periode van 1993 tot en met 2000 zijn de agrarische grondprijzen in Nederland gestegen: van gemiddeld € 17.250 per hectare in 1993 tot gemiddeld € 37.600 per hectare in de laatste helft van het jaar 2000. In 2001 stabiliseerden de grondprijzen zich, terwijl in 2002 een daling intrad. In het eerste halfjaar van 2002 daalden de grondprijzen met 5,6 % tot € 35.434 per hectare. Deze daling zette in de tweede helft van 2002 echter niet door. De gemiddelde grondprijs per hectare handhaafde zich in de tweede helft van 2002 op € 35.425 per hectare. Naast de daling van de grondprijzen nam ook de grondmobiliteit af. In 2002 werden circa 8.625 hectare pachtvrije landbouwgrond verhandeld, tegen circa 9.835 hectare in 2001.

De gegevens in deze notitie komen van het Kadaster en zijn door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) bewerkt. Bij de berekeningen worden alleen transacties met pachtvrije gronden betrokken, waarbij de verkrijger een agrariër is. De bewerkte gegevens hebben alleen betrekking op de verkoop van los bouwland en los grasland, zonder melkquotum. Familietransacties in het kader van bedrijfsovername worden buiten beschouwing gelaten, evenals transacties van gehele bedrijven. Deze factoren beïnvloeden namelijk de transactieprijs, waardoor geen representatieve agrarische grondprijs per hectare kan worden berekend.

Meer informatie Notitie met toelichting per gebied en tabellen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.