Home

Achtergrond

Geen versnelde afschrijving bij pachtbeëindiging

Een agrarisch ondernemer schreef zijn opstallen versneld af, omdat de verpachter had aangegeven bij afloop van het contract in 2018, niet opnieuw te verpachten. Dit omdat de gronden waren aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. De belastinginspecteur weigerde de versnelde afschrijving en werd in het gelijk gesteld door het Gerechtshof.

De ondernemer exploiteert een landbouwbedrijf met als ondernemingsvermogen een ligboxenstal en een jongveestal. De door belanghebbende in de uitoefening van zijn onderneming gebruikte cultuurgrond waarop de opstallen zijn gesticht, heeft hij tot het jaar 2018 gepacht van de Domeinen. De cultuurgrond is door de Provincie aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Daardoor kan dit na afloop van de pacht door belanghebbende niet meer worden gebruikt in het kader van de exploitatie van een landbouwbedrijf.

Nu de uitoefening van de onderneming op de cultuurgrond nog mogelijk blijft gedurende de tijd dat hij de grond heeft gepacht, en voorts bij continuering van het door belanghebbende tot en met 1998 gehanteerde stelsel van jaarlijkse afschrijving de opstallen vóór de afloop van de pacht volledig zullen zijn afgeschreven, bestaat geen aanleiding die opstallen op grond van de beëindiging van de pachtovereenkomst reeds in het onderhavige jaar tot op nihil af te schrijven. In dezen doet zich immers geen situatie voor waarbij moet worden verwacht dat die opstallen de bijdrage aan omzet en produktie van de onderneming waarvoor zij zijn bestemd niet meer zullen kunnen leveren.De omstandigheid dat - naar belanghebbende aanvoert - zijn investeringen niet meer als zekerheid worden aanvaard door de bank, kan niet tot een ander oordeel leiden.

De inspecteur heeft de door belanghebbende verdedigde vervroegde afschrijving van de opstallen terecht geweigerd.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.