Home

Achtergrond

Aanscherping verliesnormen gaat gewoon door

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van LNV en staatssecretaris Van Geel van VROM ingestemd met wijziging van de Meststoffenwet. De wijziging vloeit voort uit de Evaluatie Meststoffenwet 2002. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in april vorig jaar naar de Tweede Kamer gezonden. Het kabinet heeft daarop in oktober 2002 aangekondigd de aanscherping van enkele verliesnormen in het mineralen-aangiftesysteem (Minas) voor 2003 te willen temporiseren. De betrokken boeren zijn eind vorig jaar van dat beleidsvoornemen op de hoogte gebracht.

De in de wet vastgelegde aanscherping in 2003 van de stikstofnormen voor klei, veen en nat zand (categorie overige gronden) gaat gewoon door. Deze normen zullen ook gaan gelden voor de matig droge zandgronden (grondwatertrap VI). Deze gronden worden niet langer bij de droge zandgronden gerekend, omdat voor een deel van die gronden de scherpere normen voor de droge zandgronden niet nodig .

Voor de overblijvende gronden (140.000 ha) - in de wet aangeduid als droge uitspoelingsgevoelige gronden - wordt in 2003 een tussenstap ingevoerd, waarna zij in 2004 op de eerder vastgestelde norm uitkomen. Met die tussenstap wordt voorkomen dat bedrijven op deze gronden zonder enige milieuwinst worden gedwongen tot het betalen van Minasheffing terwijl ze zich technisch gezien onmogelijk sneller aan de scherpere normen kunnen aanpassen. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat aanscherpingen van meer dan 40 kilogram stikstof per hectare per jaar niet haalbaar zijn.

Voor de komende twee jaar wordt de fosfaatverliesnorm voor bouwland aangescherpt van 30 naar 25 kilo per hectare. De oorspronkelijk voorziene aanscherping tot 20 kilo per hectare beperkt de mestplaatsingsruimte voor met name de intensieve veehouderij dusdanig dat het leidt tot fors hogere mestafzetkosten. Dit terwijl de milieueffecten op korte termijn gering zijn. De aanpassing van de normen heeft als neveneffect dat het voor 2003 geschatte mestoverschot geheel verdwijnt en er evenwicht ontstaat op de mestmarkt.

Het wetsvoorstel zal na aanvaarding door het parlement gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.

Tabel met verliesnormen

Nieuwe pagina 1
VERLIESNORMEN (kg/ha)
FOSFAAT      
  2002 2003 2004
grasland 25 20 20
bouwland 30 25 25
       
STIKSTOF      
grasland      
droge gronden 190 160 140
overig zand en löss 220 180 180
overig klei en veen 220 180 180
       
bouwland      
droge gronden 100 80 60
overig zand en löss 110 100 100
overig klei en veen 150 100 100

Derogatieverzoek en uitspraak Hof kan normen 2004 nog veranderen

Het kabinet vindt de reeds voor 2003 in de wet opgenomen verliesnormen in beginsel noodzakelijk om aan de internationale verplichtingen te voldoen. Maar gelet op de uitkomsten van de evaluatie zijn de nu voorgestelde aanpassingen als tussenstap verantwoord en noodzakelijk.

De Raad van State heeft geadviseerd dit wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen onder meer omdat nog onduidelijk is wat de uitkomst is van de nog lopende verdragsinbreukprocedure over het Nederlandse mestbeleid bij het Europese Hof van Justitie. Ook de uitkomst van de onderhandelingen met de Europese Commissie over een Nederlandse derogatie op de nitraatrichtlijn staat nog niet vast.

Het kabinet acht indiening van het wetsvoorstel toch wenselijk, omdat deze lopende procedures alleen gevolgen zullen hebben voor toekomstige normen en het wetsvoorstel duidelijkheid wil geven over de normen voor dit en volgend jaar. Zodra de uitspraak van het Hof en de uitkomst van het derogatieoverleg bekend zijn, zal worden bezien òf en welke consequenties dat voor de toekomstige normen heeft.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.