Home

Achtergrond

Welzijnseisen van kalkoenen en slachtkuikenouderdieren aangepast

Een verordening met welzijnseisen voor kalkoenen en slachtkuikenouderdieren is vastgesteld door het Productschap voor Pluimvee en Eieren in overleg met de NOP en de Dierenbescherming.

De maximale bezettingsgraad (beschikbaar staloppervlak) bedraagt voor mannelijke vleeskalkoenen 58 kg/m2; voor vrouwelijke vleeskalkoenen 48 kg/m2; voor mannelijke ouderdieren in een opfokstal 56 kg/m2 en in een vermeerderingsstal 46 kg/m2; voor vrouwelijke ouderdieren in een opfokstal 49 kg/m2 en in een vermeerderingsstal 29 kg/m2.Bij overmacht of calamiteit (bijvoorbeeld vervoersverbod) mag de maximale bezettingsgraad worden overschreden, mits dit maar zo kort mogelijk duurt en u het tijdstip en de aard hiervan maar schriftelijk vastlegt in de administratie.
Indien ten minste 10% van het aantal dieren zich tegelijk met (extra) afleidingsmateriaal kan bezighouden, wordt bij vleeskalkoenen de maximale bezettingsgraad met 1 kg/m2 vergroot.

Oorzaken van te hoge uitvalspercentages (maximaal 6% bij vrouwelijke vleeskalkoenen en 10% bij mannelijke vleeskalkoenen) dient in de administratie te worden vastgelegd. Is het gemiddeld uitvalspercentage over 5 ronden (waarbij het hoogte percentage niet meetelt) te groot dan moet de dierenarts worden ingeschakeld en het advies van hem te worden geregistreerd en uitgevoerd.
Het strooisel (stro of houtkrullen) moet droog en rul zijn waardoor stofbadgedrag mogelijk is en de stalvloer voldoende geïsoleerd wordt.
Het stalklimaat dient afgestemd te zijn op de leeftijd en de gezondheid van de dieren. De luchtverversingscapaciteit moet minimaal 3 m3 per kg levend gewicht per uur zijn bij mechanische ventilatie. Bij stallen die na 1 juni 2003 worden gerenoveerd of in gebruik worden genomen, dient dit 4 m3/kg/uur te zijn. Bij opzet van de kuikens is de streeftemperatuur 38o onder het verwarmingselement.
Het licht moet minimaal 20 lux lichtsterkte op dierniveau zijn, bij opzet aanzienlijk hoger. ’s Avonds en ’s nachts moet het minimaal 8 uur (bijna) donker zijn.
De kalkoenen moeten voldoende voer en water van goede kwaliteit ter beschikking hebben. In uitzonderingsgevallen is het toegestaan dat ze gedurende enkele uren verstoken blijven van voer en water.
Het vangen en laden moet door deskundige personen geschieden. Vleeskalkoenen die zwaarder zijn dan 7 kg mogen uitsluitend in containers worden vervoerd.

Voor vleeskuikenouderdieren gelden de volgende eisen:1. Het minimum vloeroppervlakte per dier is 1.300 cm2 voor dieren die na 1 juni 2008 worden geboren.
2. Van dit vloeroppervlak moet binnen 10 jaar per dier 300 cm2 bedekt zijn met strooisel.
3. Zitstokken van minimaal 7 cm per dier met daarboven 35 cm vrije ruimte en eronder 10 cm voor dieren die na 1 augustus 2003 worden geboren.
4. Draadroosters zijn over drie jaar verboden.
5. Over drie jaar een verbod op kleine kooien van minder dan 2850 cm2.
6. Verbod op kooien die lager zijn dan 70 cm voor dieren die na 1 juni 2008 worden geboren.
7. Minimaal 12,5 cm voerbaklengte per dier of 5 cm bij ronde voerbakken.

De eisen die staan bij de punten 2, 4 en 5 zijn direct van toepassing als het huisvestingssysteem in gebruik wordt genomen na het in werking treden van deze verordening of als dit huisvestingssysteem nadien wordt verbouwd of herbouwd.
De genoemde PPE-verordening is nog niet van kracht omdat deze eerst nog goedgekeurd moet worden door de Sociaal Economische Raad (SER). (Erik Zandbelt)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.