Home

Achtergrond

Leader+: steun voor kleinschalige plattelandsontwikkeling

Leader+ is bedoeld om het platteland in de regio op langere termijn te ontwikkelen. Met name kleinschalige projecten vanuit de agrarische samenleving komen in aanmerking voor subsidie.

Leader+ is één van de vier initiatieven die door de Europese Structuurfondsen worden gefinancierd. Het initiatief stimuleert de toepassing van geïntegreerde, kwalitatief hoogwaardige en originele strategieën voor duurzame ontwikkeling, en legt veel nadruk op partnerschappen en netwerken voor de uitwisseling van ervaringen.

Leader+ is met name bestemd voor kleinschalige projecten die passen binnen het ontwikkelingsplan van de streek. Initiatiefnemers van Leader+projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, provincies en gemeenten zijn. De ideeën moeten vanuit de agrarische samenleving komen (‘bottom up’), innovatief zijn en een voorbeeldfunctie hebben voor andere gebieden c.q. groepen die zich bezighouden met plattelandsvernieuwing. U moet uw aanvraag dus samen met anderen, eventueel agrarische ondernemers, indienen. Samenwerkingsverbanden in de vorm van lokale actiegroepen kunnen rekenen op Leader+ financiering.

Leader+ is verdeeld over vier regio’s: noord, oost, zuid en west. Er zijn in Nederland 28 Leadergebieden. De voorstellen moeten de ontwikkelingsstrategie voor de desbetreffende gebieden bevatten. Op basis hiervan wordt de selectie gemaakt van de gebieden die ondersteuning uit Leader+ krijgen. Via een participerende, gebiedsgerichte werkwijze moeten verschillend georiënteerde groepen in samenwerking met de overheid hun initiatieven uitwerken. Het gaat hierbij vooral om lokale actiegroepen: een brede vertegenwoordiging van de streek, bestaande uit belangengroepen en ambtelijke vertegenwoordigingen.

Bij projecten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het creëren van een betere markt voor streekgebonden producten via ketenontwikkeling, kwaliteitsverbetering, marktverbreding of biologische landbouw. Ook het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving via bijvoorbeeld een verbetering van het waterbeheer, verbetering van landschapselementen of versterking van de toeristisch/recreatieve mogelijkheden van het landelijk gebied kan in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Leader+ programma. De subsidie varieert van maximaal 50% tot 75% van de subsidiabele kosten.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moeten beoogde Leader+ plattelandsgebieden hun ontwikkelingsstrategieën indienen bij de betreffende provincies. De ingediende ontwikkelingsplannen worden op de criteria getoetst door de provincie waar het desbetreffende gebied in is gelegen.De indieners van een ontwikkelingsplan hebben het recht een toelichting te geven. Neem contact met uw desbetreffende provincie of gebiedscoördinator voor meer informatie. (Bert Plat)

Meer informatie Overzicht regio's en Leader+-gebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.