Home

Achtergrond

Pachtersvoordeel bij legaat

Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat een pachtovereenkomst van via legaat verkregen grond, tot het ondernemingsvermogen behoort. Het behaalde voordeel moet daarom tot de winst worden gerekend. Het maakte daarbij niet uit dat de grond krachtens een legaat is verkregen; de belanghebbende heeft als pachter al het voorkeursrecht van koop en daarmee het pachtersvoordeel. Het pachtersvoordeel staat los van de verkrijging bij legaat en vormt stakingswinst doordat het is gerealiseerd bij het staken van de onderneming.

Een ondernemer dreef een agrarisch bedrijf op gekochte en gepachte landbouwgrond. Na de dood van de verpachter verkreeg de ondernemer in 1985 de landbouwgrond krachtens legaat en voldeed hierover successierecht. De belanghebbende ondernemer verkocht het bedrijf in 1995, rekende het pachtersvoordeel tot de stakingswinst en trok het betaalde successierecht af. Onenigheid bestond over de vraag of het pachtersvoordeel tot de stakingswinst behoorde en zo ja, of het betaalde successierecht alsnog in aftrek kon komen op de jaarwinst of de stakingswinst.

Het Hof was dus van mening dat het behaalde voordeel tot de winst moest worden gerekend. Verder oordeelde het Hof dat het successierecht niet in aanmerking kwam als kosten of een bedrijfslast van de onderneming. Het successierecht lag namelijk in de persoonlijke levens- en vermogenssfeer van de belanghebbende. Er was geen sprake van een tot een ondernemersvermogen te rekenen vermogensbestanddeel dat uitsluitend op grond van de fictiebepalingen in de Successiewet met successierecht werd belast.

Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.