Home

Achtergrond

Aftrekpost wildschade voor Minas-aangifte

Na aanleiding van de evaluatie van de Meststoffenwet 2002 is een aftrekpost wildschade voorgesteld. Dit is nog een voorstel welke naar verwachting begin 2004 middels een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in werking zal treden.

Door wildschade ontstaat niet alleen directe schade aan gewassen, maar ook mineralenverlies in het kader van het stelsel van regulerende mineralenheffingen, die niet voor vergoeding uit het Faunafonds in aanmerking komt. Het meest voorkomende probleem is het mineralenverlies als gevolg van ganzenvraat. Agrariërs die meewerken aan de opvang van ganzen, lijden mineralenverlies doordat gras als gevolg van ganzenvraat van het bedrijf wordt afgevoerd. Voor het vee is hierdoor minder gras beschikbaar en moeten ter vervanging extra diervoeders op het bedrijf worden aangevoerd. De aankoop van deze diervoeders wordt gecompenseerd door de schadevergoeding van het Faunafonds. Maar de aanvoer van extra diervoeders geeft ook extra aanvoer op de mineralenbalans, waar geen extra afvoerpost tegenover staat. Met dit voorstel wordt aan agrariërs de mogelijkheid geboden de hoeveelheid mineralen in gras die als gevolg van vraat door ganzen, eenden en zwanen verloren is gegaan, in mindering te brengen op de belastbare hoeveelheid mineralen. Bij ganzenvraat gaat het niet om de afvoer van mineralen maar om het verloren gaan van mineralen, daarom ligt het niet voor de hand om op dit punt een extra afvoerpost te creëren, voorgesteld wordt om deze mineralen in mindering te brengen op de belastbare hoeveelheid mineralen.

Artikel 49a (Meststoffenwet)
De hoeveelheid fosfaat en stikstof waarover heffing is verschuldigd, kan worden verminderd met de hoeveelheid fosfaat en stikstof in gras dat in het desbetreffende kalenderjaar verloren is gegaan als gevolg van schade veroorzaakt door ganzen, eenden en zwanen. Voor de nadere invulling wordt gedacht aan een besluit waarbij de agrariër een taxatierapport overlegt door of vanwege het Faunafonds te ’s-Gravenhage waaruit de omvang van de wildschade blijkt. De daarmee overeenkomende hoeveelheid mineralen wordt dan op de heffing in mindering gebracht. In 2002 kwam een schadebedrag van € 1000,- overeen met ca. 60 ton vers gras. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof wordt berekend door het aan kg gras dat verloren is gegaan te vermenigvuldigen met 0,3 gram fosfaat, onderscheidenlijk 3,0 gram stikstof.

De waarden zijn afgeleid van de forfaits uit tabel 5 van de Minas Tabellenbrochure en gecorrigeerd voor de hoeveelheid mest die door de ganzen, eenden en zwanen op de desbetreffende percelen zijn achtergelaten.

Naar verwachting geldt deze correctie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003.

Meer informatie Wijziging van de meststoffenwet>

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.