Home

Achtergrond

Verjagen grauwe gans, kolgans en smient toegestaan na ontheffing

Per 1 december 2003 is het toegestaan de grauwe gans, de kolgans en de smient te verjagen van schadegevoelige percelen. De provincies dienen voor verjaging ontheffing te hebben verleend. Eind 2004 wordt dan 80.000 hectare foerageergebied begrensd, waarmee de duurzame instandhouding van de populatie ganzen en smienten in Nederland wordt nagestreefd.

In afwachting van de aanwijzing van foerageergebieden heeft de minister met de provincies afspraken gemaakt voor het komende winterseizoen 2003/2004. De provinciale besturen passen hun beleidsplannen aan om ontheffingverlening voor het verjagen, al dan niet ondersteund met afschot, van ganzen op schadegevoelige percelen (o.a. wintertarwe, eerstejaars grasland en vollegrondsgroenten) mogelijk te maken. Buiten deze percelen blijft het bestaande beleid dit jaar nog van kracht; namelijk géén verjaging en recht op schadevergoeding.

Ontheffingen worden vanaf 1 december 2003 door provincies in behandeling genomen, op basis van een planmatige aanpak. Provincies die besluiten ontheffingsverlening niet mogelijk te maken, dragen zelf de kosten voor schade die dan ontstaat.

De minister stelt dat met het geven van ruimere mogelijkheden voor het bestrijden van de schade ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij de grondgebruiker om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door de grauwe gans, de kolgans en de smient in deze gebieden ligt dan ook slechts voor de hand indien de mogelijkheden om schade te voorkomen optimaal benut worden. Mocht onverhoopt toch nog schade blijven optreden, dan kan de grondgebruiker hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij het Faunafonds.

Lees ook Wildschade kan in sommige gevallen vergoed worden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.