Home

Achtergrond

Paardenstalling laag BTW tarief; bijgeleverde diensten hoog BTW-tarief

Niet alleen op het gebied van de inkomstenbelasting, maar ook op het gebied van de omzetbelasting doen zich rondom paarden de nodige fiscale problemen voor. Die problemen liggen met name op het gebied van de landbouwregeling. Maar ook op het gebied van het stallen van paarden (paardenpension) is onlangs rechtspraak verschenen. Met deze rechtspraak lijkt de race in de omzetbelasting gelopen.

De landbouwregeling is terug te vinden in art. 27 eerste lid Wet op de omzetbelasting 1968, die luidt als volgt:
-1.Landbouwers,veehouders,tuinbouwers en bosbouwers zijn geen omzetbelasting verschuldigd, voor zover hun prestaties bestaan uit:
a. leveringen van goederen, vermeld in tabel I, onderdeel a ,welke zij in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld;
b. diensten welke naar hun aard bijdragen tot de agrarische productie en welke zij met gebruikmaking van hun normale uitrusting en personeel verrichten;
c. leveringen van gebruikte bedrijfsmiddelen en andere in het bedrijf gebruikte goederen.

Alhoewel in Nederland bedrijven bestaan die paardenmelk (voor menselijke consumptie bestemd) produceren, en die te maken zullen krijgen met de voornoemde bepaling onder a, zal de dienstverlening rondom paarden toch met name geschaard kunnen worden onder het bepaalde onder b: ‘diensten die naar hun aard bijdragen tot de agrarische productie’. Aan het bepaalde onder c (gebruikte bedrijfsmiddelen) zal in dit verband voorbij gegaan worden. Indien de landbouwvrijstelling van toepassing is, hoeft de ondernemer over zijn leveringen en diensten geen omzetbelasting in rekening te brengen. Met name voor zover dienstverlening plaatsvindt aan particulieren zal dat een lagere kostprijs kunnen betekenen. Wordt geleverd aan of gepresteerd ten behoeve van ondernemers dan bestaat voor deze afnemers recht op een forfaitaire BTW aftrekpost van 5,1% van het notabedrag (art. 27 vierde lid Wet OB 1968).

Paardenopfokbedrijven onder de landbouwregeling
Er is lang gestreden over de vraag of de diensten van een paardenopfokbedrijf binnen bereik van de landbouwregeling vallen. Nadat eerder Hof Arnhem al had beslist dat zulks het geval was, heeft onlangs ook de Hoge Raad uitdrukkelijk beslist dat de diensten van bedrijven die paarden opfokken onder de landbouwregeling van art. 27 Wet OB 1968 vallen. Maatschappelijke opvattingen omtrent het begrip ‘landbouwbedrijf’ en bepalingen van Europees recht gaven hierbij de doorslag. Het argument van de Staatssecretaris dat er niets aan de agrarische productie werd toegevoegd als er niet werd gefokt werd daarmee verworpen.

Paardenpension en stalling van paarden in zowel hoog als laag BTW-tarief
Meer succes had de fiscus bij de paardenpensions. Duidelijk is daarmee ook dat het van groot belang is of er (op)fokactiviteiten worden verricht of dat er slechts pension wordt verleend. Voor zover sprake is van dat laatste dient de pensionvergoeding voor toepassing van de BTW gesplitst te worden. Een deel van de vergoeding (in de praktijk 30 tot 50 procent) heeft betrekking op de verhuur van de paardenbox. Die verhuur valt onder het lage BTW tarief van 6%. De rest van de vergoeding heeft betrekking op de verzorging van paarden. Dat vormt een dienst die belast naar het algemene (hoge) tarief van 19%. Belangrijk zal dus zijn hoe ver de verzorging en service gaat: hoe meer diensten de pensionhouder verleent, hoe groter het gedeelte van de vergoeding dat onderworpen is aan het tarief van 19%. Wordt daarentegen slechts een box verhuurd, en doet de eigenaar van het paard verder alles zelf, dan is het van toepassing zijnde BTW tarief slechts 6%. Verder is het van belang dat het ‘algemene verzorgingsgedeelte’ voor toepassing van de BTW één dienst vormt, die niet verder meer uitgesplitst kan worden in onderdelen die aan het hoge of lage tarief (bijvoorbeeld voor het geleverde voer) onderworpen zijn. Er is sprake van één onsplitsbare dienst die onderworpen is aan het hoge tarief.
(mr. S.F.J.J.Schenk)

Rechtspraak inzake paardenopfokbedrijven
Meer informatie Volledige uitspraak Hof Arnhem
Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Rechtspraak inzake paardenstalling
Meer informatie Uitspraak van het Hof Arnhem
Meer informatie Uitspraak van het Hof Den Bosch

Lees ook Paarden op bedrijf vaak privé-sfeer en buiten landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.