Home

Achtergrond

Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer vereenvoudigd

Het Programma Beheer, dat bestaat uit de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), is naar aanleiding van een evaluatie op een groot aantal punten gewijzigd. De wijzigingen waren voor een deel al eerder bekendgemaakt, maar zijn nu officieel gepubliceerd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
De SN kan voortaan alleen nog worden aangevraagd door eigenaren en erfpachters. Aangezien eigendoms- of gebruiksrechten makkelijk te toetsen zijn, zal hiermee een eind komen aan situaties waarin onduidelijkheid bestaat over de vraag wie met betrekking tot hetzelfde terrein een aanvraag mag indienen;

De EU had bezwaar tegen de SN-vergoedingssystematiek in relatie tussen basis- en pluspakketten. Voortaan geldt dat voor ieder pluspakket een corresponderend basispakket is aangewezen;

Uit de evaluatie bleek dat de zeer gedetailleerde landschapspakketten niet aantrekkelijk zijn voor potentiële aanvragers. Deze pakketten zijn nu vereenvoudigd;

Het Programma Beheer kent nu drie planvormen: het natuurgebiedsplan, het beheersgebiedsplan en het landschapsgebiedsplan. Dit laatste plan voegt niets toe en wordt daarom per 01-10-2004 afgeschaft;

De uitvoeringstermijn van 1 jaar voor een inrichtingsplan bleek te kort en wordt daarom verlengd tot 4 jaar;

Per 01-10-2004 is het niet meer mogelijk dat oude gebiedsplannen op basis van de Rbon of daaraan voorafgaande regelingen als grondslag dienen voor subsidie. Het beheerspakket ‘landschappelijk waardevol grasland’ wordt daarom aangepast voor zogenoemde jaarrondbegrazing;

Een deel van de bestaande natuur kwam tot nu toe niet voor SN-subsidie in aanmerking omdat de minimumoppervlakte-eis te hoog is. Daarom wordt deze in een aantal SN-pakketten verlaagd. Hetzelfde geldt voor kleine terreinen;

De SAN-subsidie voor overgangsbeheer is erg ingewikkeld en wordt daarom afgeschaft; de beheerspakketten ‘kruidenrijke zomen’ en ‘vluchtheuvels voor weidevogels’ bleken onnodig beperkend te zijn. Voortaan is ook subsidie mogelijk voor kruidenrijke zomen die langs waterlopen liggen en voor vluchtheuvels met een breedte van meer dan 5 meter.

Meer informatie Publicatie wijzigingen in Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.