Home

Achtergrond

Analyse: Pachtersvoordeel woning te voorkomen door fiscale splitsing

Afrekenen met fiscus over pachtersvoordeel woning kan mogelijk worden voorkomen. Bij het aangaan van de pachtovereenkomst had het deel van de overeenkomst met betrekking tot de woning, zoals de pachtsom terzake, volledig aan privé moeten worden toegerekend. In dat geval zou de woning nimmer deel hebben uitgemaakt van het ondernemingsvermogen en kan derhalve geen heffing plaats vinden door onttrekking aan het ondernemingsvermogen. Dit houdt ook in dat de kosten die feitelijk gemaakt zijn ten behoeve van het woongedeelte niet ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

De vraag is echter of splitsing van de pachtovereenkomst in een ondernemings- en privé-deel mogelijk is. In juridisch opzicht en met inachtneming van de Pachtwet is dit te betwijfelen. Immers zonder de landbouwgrond kan er geen pacht van een agrarische bedrijfswoning worden geconstateerd. In fiscaal opzicht kan dit anders zijn. De Hoge Raad heeft, blijkens een arrest van 18 juni 1997, BNB 1997/306, de mogelijkheid aanvaard in het pachtrecht een knip aan te brengen met betrekking tot de kosten. Het pachtrecht wordt in die zin niet meer als één geheel bedrijfsmiddel aangemerkt, maar als een als bedrijfsmiddel te erkennen bedrijfsgedeelte en privé-deel. Ter voorkoming van een toekomstige fiscale heffing moet een dergelijke splitsing al bij het aangaan van de overeenkomst plaatsvinden.

Latere splitsing onder voorwaarden mogelijk
Bij een splitsing op een later tijdstip zal er sprake moeten zijn van een bijzondere omstandigheid om tot heretikettering van het vermogensbestanddeel te kunnen overgaan, zoals bijvoorbeeld het aangaan van een maatschap. Maar zelfs dan zal dit nog een moeilijke zaak zijn.

Aankoop van het pacht- of erfpachtrecht leidt tot een bijzondere omstandigheid die heretikettering mogelijk maakt. Op dat moment is het, in principe, mogelijk de woning tot het privé-vermogen te rekenen. Op dat moment is ook het pachtersvoordeel al te constateren en wordt bij een directe overbrenging naar privé het voordeel ook direct gerealiseerd. Afrekening met de Belastingdienst moet dan plaatsvinden, zonder dat gebruik kan worden gemaakt van enige ondernemersfaciliteit, er wordt namelijk niets vervreemd. In dit geval is het niet interessant om de woning te heretiketteren.

Het afrekenen over het pachtersvoordeel woning is in het algemeen alleen te omzeilen door bij het aangaan van het pachtcontract een fiscale splitsing tussen de woning en de bedrijfsgebouwen aan te brengen.

Lees ook Pachtersvoordeel woning belast bij pacht zonder fiscale splitsing

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.