Home

Achtergrond

Aanpassing mestbeleid door uitspraak Europees Hof

Met de uitspraak van het Europese Hof is definitief vastgesteld dat Nederland zijn verplichtingen niet nakomt door onvoldoende uitvoering te geven aan de Nitraatrichtlijn. Het Hof stelt dat een stelsel van verliesnormen ontoereikend is. Dit betekent dat het Nederlandse mestbeleid moet worden aangepast, schrijft staatssecretaris Van Geel aan de Tweede Kamer.

Nederland is volgens Van Geel verplicht het Hofarrest uit te voeren. Het Hof van Justitie is binnen de rechtsorde van de EU de hoogste rechterlijke instantie. Tegen een uitspraak van het Hof staat geen hoger beroep open. De Europese Commissie heeft tot taak erop toe te zien dat er een correcte uitvoering van het arrest plaats vindt.

Uit een eerste analyse komt naar voren dat het Nederlandse mestbeleid waarschijnlijk op de volgende punten aanpassing zal behoeven:

-Nederland zal gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen moeten introduceren. Nederland zal gebruiksnormen voor de totale bemesting moeten introduceren. Het gaat dan naast dierlijke mest ook om kunstmest, overige meststoffen en bijdragen vanuit de bodem.
-Voor de opslagcapaciteit van dierlijke mest zullen eisen worden gesteld aan de minimum opslagcapaciteit op individueel bedrijfsniveau. Aanvullend beleid voor uitspoelingsgevoelige gronden blijft noodzakelijk.
-Een verdere analyse zal moeten uitwijzen in hoeverre andere aanpassingen nodig zijn.

Uitvoering van het Hofarrest zal moeten gebeuren op de korst mogelijke termijn. Naar verwachting is in 2006 de daarvoor benodigde wet- en regelgeving gereed. Tot dat moment blijft de bestaande wet- en regelgeving van kracht, inclusief Minas.

Nederland moet vóór 20 december 2003 een nieuw actieprogramma indienen voor de periode 2004-2007 in overeenstemming met het Hofarrest. Het actieprogramma moet ook maatregelen omvatten voor de jaren 2004 en 2005. Het betrokken wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer.
Op basis van dit actieprogramma zal Nederland begin 2004 een nieuw derogatievoorstel met wetenschappelijke onderbouwing bij de Commissie indienen. Daarvoor is een positief advies van het Nitraatcomité nodig. In een eerste reactie heeft commisaris Wallström zich positief uitgelaten over het arrest in relatie tot het derogatieverzoek.

Meer informatie Brief van Van Geel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.