Akkerbouw

Nieuws 1168 x bekeken 2 reacties

Zoet-zoutverdeling water in Zeeland inzichtelijk

Zeeland heeft als eerste provincie in Nederland de meetgegevens van de zoet- en zoutwaterverdeling in de ondergrond beschikbaar gemaakt. Dit verschaft akkerbouwers de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken in de gewaskeuze en wateropslag.

In Zeeland zijn agrariërs voor hun watervoorziening aangewezen op regenwater. Overtollig regenwater wordt doorgaans snel afgevoerd naar zee. Bij een toenemende vraag naar zoetwater moet hiermee verstandig worden omgegaan, bijvoorbeeld door overschotten tijdelijk in de bodem op te slaan. De zoet-zoutkaart laat zien waar dat kan.

Verder biedt de kaart een goede referentie als er door ingrepen in de bodem een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten. Dan kan bijvoorbeeld gebeuren bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzilting van het Volkerak Zoommeer. De kaart kwam tot stand op basis van metingen vanuit een helikopter, binnen het project Freshem.

De piloot controleert of de sonde goed aan de helikopter is verbonden om te metingen te doen. - Foto: Antopn Dingemanse
De piloot controleert of de sonde goed aan de helikopter is verbonden om te metingen te doen. - Foto: Antopn Dingemanse

“Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verhouding tussen neerslag en verdamping”, zegt gedeputeerde Ben de Reu van de Provincie Zeeland. “Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. De Provincie Zeeland stimuleert daarom verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Een eenmaal gemaakte kaart biedt voor jaren houvast en is een heel mooie regionale investering.”

De informatie is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen.

Laatste reacties

  • agro1

    dus vooral doorgaan met het heilzame ontpolderen, zodat de veelgeprezen verzilting een mooie bijdrage kan leveren aan de bedreigde zoute natuur. prima initiatief, veel bulldozerwerkgelegenheid en er wordt eindelijk (zij het op bescheiden schaal), eens wat constructiefs gedaan om de onverantwoord grote wereldvoedseloverschotten op een duurzamer niveau te brengen. de zoetwaterproblematiek laten we hier gemakshalve en zeeer politiek correct maar even buiten beschouwing.

  • Abalo

    Voedseloverschotten worden met de visie van agro1 een fabeltje. Verzilting laat geen productieve landbouwproductie meer toe ,maar geeft alle kansen aan de zoute natuur. De landbouwers moeten dan maar turen naar de zoute natuur en de rest van de bevolking zal dan betalen om die werkloze boeren in leven te houden

Of registreer je om te kunnen reageren.