Akkerbouw

Nieuws

Vogelakkers als vergroeningsmaatregel

Scheemda - Deze week zal in totaal 75 hectare Vogelakker worden ingezaaid in zuidelijk Flevoland (50 hectare), Groningen (3 hectare) en op Texel (22 hectare).

In Flevoland en Groningen ligt reeds zo'n 200 hectare Vogelakkers. Dat melden Het Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief. Ze werken samen aan een breed opgezet demonstratieproject voor de Vogelakker. Het doel is om te meten hoe een Vogelakker bijdraagt aan bodemkwaliteit en biodiversiteit. In december 2014 gaf Staatssecretaris Sharon Dijksma aan dat ze het concept Vogelakker landelijk wilde testen.

De noodzaak tot het ontwikkelen van effectieve en efficiënte vergroeningsmaatregelen is groot, stellen de organisaties. Daarbij moeten dergelijke maatregelen goed inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering. De Vogelakker, een volveldse combinatie van meerjarige eiwitgewassen (luzerne op de kleigronden, rode klaver op de zandgronden) en beheerde braakstroken lijkt aan deze wensen tegemoet te komen. Onderzoek heeft aangetoond dat de Vogelakkers zowel 's zomers als 's winters door roofvogels, uilen en zangvogels gebruikt worden om te foerageren.

Dijksma wil ook in andere akkergebieden deze maatregel ondersteunen. De Europese Commissie heeft het concept Vogelakker intussen geaccepteerd als vergroeningsmaatregel in de landbouw. Hiermee is zowel in de eerste pijler (inkomensondersteuning) als in de tweede pijler (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de Vogelakker voor akkerbouwers een serieuze optie geworden om de vergroening op bedrijfsniveau vorm te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.