Akkerbouw

Nieuws

Meer vraag naar akkerbouwgewassen

De akkerbouwers in de Europese Unie zullen profiteren van de toenemende vraag naar veevoergewassen. De toenemende melk- en vleesproductie zorgt voor een grotere productie van zachte tarwe.

Dat zegt de Europese Commissie in haar vooruitzicht voor de landbouw in de komende tien jaar. Desondanks zal de akkerbouw te maken krijgen met beperkte verhoging van opbrengstprijzen op termijn.

Zachte tarwe neemt toe

Zachte tarwe is het enige akkerbouwgewas dat in de Europese Unie in zowel oogstopbrengst als in areaal toeneemt. De Europese zachte tarwe is concurrerend op de wereldmarkt en draagt ook bij aan de veevoerproductie. De groei van het areaal zachte tarwe gaat ten koste van andere granen. De teelt van mais zal in omvang toenemen, onder andere ten koste van de teelt van aardappelen in de nieuwe lidstaten. Maisproductie trekt aan vanwege de vraag naar veevoer, voor de bio-energieproductie en als grondstof voor isoglucose (als vervanger van bietsuiker).

Veevoergrondstoffen en biobrandstoffen

De akkerbouwproductie hangt binnen de EU vooral samen met de vraag naar veevoergrondstoffen en biobrandstoffen. De akkerbouw slaagt erin de productie te verhogen, ook al neemt het areaal af, voornamelijk door verstedelijking en bebossing. Veel van de grondstoffen voor biobrandstoffen komen van buiten de Europese Unie en van buiten de traditionele akkerbouw.

Hoe de prijzen op de wereldmarkt zullen zijn, hangt mede af van wat China doet met de opgebouwde voorraden in de afgelopen jaren, aldus de Europese Commissie.

Invloed afschaffing suikerquotering

De afschaffing van de suikerquotering (2017) zal een fors effect hebben op de zoetstoffenmarkt in de Europese Unie, staat in de vooruitzichten van de Europese Commissie. Ondanks lagere prijzen, zal de productie toenemen met 5 procent, vergeleken met de jaren voor de afschaffing van de quotering. Volgens de vooruitzichten wordt de Europese Unie vanaf 2025 een netto-suikerexporteur. De suikerbietenprijzen zullen naar verwachting vanaf 2017 op een stabiel niveau liggen rond €24 per ton.

Toename van areaal eiwitgewassen

De gemiddelde tarweprijzen hebben de tendens te stijgen tot een niveau van meer dan €180 per ton in 2025. Voor gerst wordt een  daling voorzien tot ongeveer €150 per ton rond 2020 om daarna weer enigszins aan te trekken. De modellen geven geleidelijke prijsontwikkelingen weer, maar in werkelijkheid kunnen er forse schommelingen zijn.

De Europese Commissie voorziet een toename van het areaal eiwitgewassen en tegelijk ook een toename in de gemiddelde oogst per hectare. De productie van oliezaden stabiliseert zich.

Of registreer je om te kunnen reageren.