Akkerbouw

Foto & video

Praktijkdag Bodem

Verbeteren van de kwaliteit van zandgronden was het centrale thema van de vorige week in Vredepeel (L) gehouden “Praktijkdag bodem.”

Foto

 • In een grote profielkuil legt DLV plant adviseur Henry van den Akker bezoekers uit hoe het adviesprogramma “Bodemschat” werkt. In verschillende stappen wordt het profiel beoordeeld en knelpunten benoemd.
  Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Luuk Meijering

 • Op de lichte ontginningsgrond in Vredepeel is vochtvoorziening de belangrijkste parameter voor een goede gewasopbrengst. Een goede doorworteling van de grond is hiervoor essentieel. Een verdichte ondergrond waarin wortels niet goed doordringen beperkt daardoor de waterbeschikbaarheid.

 • Het belang van een goede organischestofvoorziening is dit seizoen in de aardappelen goed te zien. Links is al sinds 2001 geen organische stof meer toegediend. Hier sterven de aardappelen vroeger af dan rechts waar ieder jaar met varkensmest wel organische stof aangevoerd is. Het opbrengstverschil tussen beide delen is een kleine 20 procent.

 • In beide perceelsgedeelten zijn bemestingsproeven aangelegd waarin het effect van verschillende aanvullende meststoffen wordt vergeleken. De proefrooiing laat zien dat extra toevoegingen op het deel met een hoger organischestof aanvoer meer effect heeft dan op het deel zonder organische stof aanvoer.

 • Het sporenelementen mengsel Shuttle Seven leverde dit seizoen met 62 ton zo’n 9 ton meer aardappelen dan het standaard bemeste deel. In het perceelsdeel zonder organische stof aanvoer was de opbrengst bij bemesting met Shuttle Seven vrijwel gelijk aan het standaard bemeste deel.

 • NMI onderzoeker Martien de Haas geeft uitleg bij een proef met bodemverbeteraars. Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar de effecten worden met de jaren duidelijker.

 • Van PPO onderzoeker Wim van Dijk vertelt akkerbouwers over de rijenbemestingsproeven met varkensdrijfmest in aardappelen. Bij mais functioneert het goed. Onderzocht wordt of het in aardappelen ook kan.

 • Hoe meet je bodemkwaliteit? Dat is een vraag waar PPO onderzoekers een antwoord op proberen te vinden. Janjo de Haan laat in een schema zien welke bodemparameters allemaal een rol spelen en welke invloed deze hebben op de gewasopbrengst.

 • Groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de bodemgezondheid. Naast de aanvoer van organische stof staat werking van de verschillende soorten tegen schadelijke aaltjes volop in de belangstelling.

 • Een nieuwe groenbemester is zwaardherik. Het ras Nemat is sterk op chitwoodi en heeft ook een werking op aardappelcysten. Bovendien is het winterhard zodat het in het voorjaar ook nog werkt.

 • Bij een bodemdag horen ook grondbewerkingsmachines. Bezoekers kregen uitleg bij de mogelijkheden van iedere machine. Er was vooral aandacht voor de mogelijkheden voor een niet-kerende grondbewerking. Een algemene conclusie is dat het moeilijk is om één machine te bedenken die zowel geschikt is voor najaarswerk als voor voorjaarswerk.

 • Agrometius toonde de Veris MSP3 bodemsensor. Dit apparaat meet in één werkgang drie belangrijke bodemvariabelen. De elektrische geleidbaarheid in verschillende zones, 0-30 en 0-90cm, het organischestofgehalte en de zuurgraad. Het apparaat is in staat om 25 tot 30 pH monsters per hectare te nemen en direct te analyseren.

 • De verzamelde gegevens leveren verschillende kaarten op waarmee de teler plaatsspecifieke bewerkingen of bemesting uit kan voeren. Agrometius vraagt voor de analyse €150 per hectare bij een minimum oppervlakte van 10 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.