Redactieblog

2 reacties

‘Nitraatstrijd is nog niet gestreden’

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn blijft aandacht vragen. Na de inspraak is de race namelijk nog niet gelopen.

Minister Schouten van LNV verwacht het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn kort voor het kerstreces te kunnen voltooien. Eenieder had tot en met 24 november de gelegenheid voor het indienen van zienswijzen aangaande het ontwerp-actieprogramma. Er zijn circa 40 zienswijzen ingediend. Deze ingediende zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in het ontwerp-actieprogramma.

De minister verwacht met de werkwijze van indienen van zienswijzen door belanghebbenden uit de praktijk, te werken aan kwaliteit en draagvlak van het actieprogramma. Een loffelijk streven.

‘Scherpte bij en beïnvloeding van zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn blijven nog geboden’

Echter, de voorstellen die ze gaat maken met aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, moeten nog langs de Europese commissie en daarna moeten ze nog worden vastgesteld door de Tweede Kamer. Een lange route is dus nog te gaan. Scherpte en beïnvloeding blijven daarmee dus nog geboden.

‘Huiswerk is met indienen zienswijzen nog niet af’

Wijzigingen kunnen nog worden aangebracht via de Europese Commissie en via de Tweede Kamer. Laten we niet denken dat het met indienen van zienswijzen het huiswerk af is. De politiek bepaalt.

Met name de normen voor de akkerbouwgewassen op de zand- en lössgronden vragen aandacht. In deze gebieden is de doelstelling van maximaal 50 milligram nitraat in het ondiepe grondwater niet overal gehaald. Daarom worden met name op dit gebied gerichte maatregelen voorgesteld. Het is de grote vraag of meer regelgeving en strengere normen dit op gaan lossen, of is een totaal ander iets de oorzaak van deze overschrijding?

Bemesting onder het landbouwkundige optimum

Het telen van gewassen met een bemesting onder het landbouwkundige optimum, zoals nu in in een aantal situaties het geval is, is zuur. Met creativiteit worden dan de gewassen in de benen gehouden, maar niet altijd op basis van de strikte normen.

Het grote gevaar dreigt dat regelmakers het op papier allemaal goed geregeld hebben, terwijl het landbouwkundig niet goed uit kan. Denk hierbij aan de stikstofnorm onder de landbouwkundige norm. In combinatie met de halvering van stikstofbemesting op groenbemesters na uitspoelingsgevoelige gewassen wordt de ruimte voor goede teelten verder ingeperkt. Daarnaast draagt deze maatregel vrijwel niet bij aan beperking van de uitspoeling.

Drijfmest van graasdieren

Bovendien, zo is het voorstel, wordt gedurende de looptijd van het zesde actieprogramma de werkingscoëfficiënt van drijfmest van graasdieren geëvalueerd en mogelijk aangescherpt. De werkingscoëfficiënt zou hoger zijn dan nu meegenomen in de berekeningen. Wanneer dat wordt doorgevoerd, betekent dat een verdere krimp van de stikstofbemesting met drijfmest. Wees op uw hoede!

‘Na aardappelen verplicht inzaaien van wintertarwe als vanggewas voor stikstof is landbouwkundig erg onpraktisch’

Een andere landbouwkundig onhandige maatregel is het na aardappelen verplicht inzaaien van wintertarwe als vanggewas voor stikstof. Een erg onpraktische maatregel; immers ook weer in 2017 waren op 31 oktober niet alle aardappelen geoogst. En mocht dat wel het geval zijn, dan is aardappelopslag bestrijding (via nachtvorst) van essentieel belang in verband met aaltjesbeheersing. In veel van deze situaties heeft het verplicht toepassen van een vanggewas een negatief effect op de vruchtwisseling en indirect op het milieu

‘Blijf op uw hoede!’

Dus wees op uw hoede, de strijd is nog niet gestreden. Blijvende beïnvloeding met goede landbouwkundige kennis blijft noodzakelijk.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Je moet een keuze maken tussen stikstof die de lucht in gaat en stikstof die de grond intrekt. Beide minimaliseren en toch voldoende mest toedienen om de planten te laten groeien gaat niet. Je kunt ook niet huizen verwarmen en verplichten dat er geen warmte ontsnapt. Dat laatste begrijpt iedereen maar het eerste wil of kan men niet begrijpen. Waarom wel (verplicht) adblue de lucht inblazen en niet bovengronds drijfmest rijden? De overheid zal niet graag toegeven dat de verplichte mestinjectie fout was maar je kunt de politiek en wetenschappers wel vragen of ze bij de huidige kennis , voorstander zouden zijn van verplicht mest injecteren.

  • Juist farmer. Bovengronds uitrijden is ook veel beter voor de weidevogels.
    Maar dit zullen ze niet toegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.