Akkerbouw

Achtergrond

Akkerbouwers gezocht voor project Akkerbelt

Brussel wil het landbouwbeleid ‘groener ’maken. De GLB-pilot Akkerbelt test hoe dat het beste kan in Nederland. Telers kunnen zich aanmelden voor de pilot.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet beter aansluiten bij maatschappelijke doelen. Europees zijn daarvoor thema’s benoemd:

 • bodem
 • biodiversiteit
 • klimaat
 • water
 • landschap

Op 9 plaatsen in Nederland wordt de GLB-pilot Akkerbelt uitgevoerd om te testen hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.

Om de biodiversiteit in de Europese Unie te vergroten, werd in het huidige landbouwbeleid (2014 t/m 2020) de vergroening van de landbouw geïntroduceerd. Boeren hebben recht op € 260 per hectare aan betalingsrechten. Ze krijgen € 113 extra als ze voldoen aan bepaalde vergroeningseisen, zoals blijvend grasland aanhouden, meerdere gewassen telen of een ecologisch aandachtsgebied inrichten op hun bedrijf.

Telers gezocht voor invulling vergroeningseisen Flevoland

De Europese Commissie wil die vergroening uitbouwen in het nieuwe GLB (2021 t/m 2027). De vergroeningseisen kunnen regionaal worden ingevuld en boeren worden gestimuleerd hun bedrijven zo veel mogelijk te vergroenen. Per regio wordt bepaald welke thema’s het belangrijkste zijn.

Voor Flevoland zijn dat bodem en biodiversiteit, en in mindere mate klimaat en water. Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) zoekt 15 akkerbouwers die representatief zijn voor Flevoland. Belangstellenden kunnen zich tot en met 28 augustus aanmelden. Het FAC heeft een lijst opgesteld met maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan een groenere akkerbouw in Flevoland. De akkerbouwer maakt een keuze uit deze lijst. Op basis daarvan wordt een bedrijfsplan opgesteld.

FAC-lijst vergroeningsmaatregelen

 • het telen van eiwithoudende gewassen
 • het telen van vanggewassen
 • het telen van diepwortelende gewassen
 • het telen van een combinatie van gewassen
 • het telen van gewassen die veel koolstof vastleggen in de bodem
 • toepassing van strokenteelt
 • aanleggen van akkerranden
 • hanteren van een ruimer bouwplan met meer rustgewassen
 • jaarrond bedekt houden van een groot deel van het bedrijf
 • minder of niet kerende grondbewerking toepassen
 • alle gewassen oogsten vóór 1 november
 • het uitrijden van ruige mest of compost
 • het mechanisch onderwerken van groenbemesters
 • het aanleggen van infiltratiegreppels op de kopakker om afspoeling naar het oppervlaktewater tegen te gaan

Maatregelen moeten bijdragen aan een grotere biodiversiteit, een betere bodem en een toekomstbestendig bedrijf

Puntensysteem bepaalt vergroeningspremie

Het FAC gaat een aantal dingen testen, zei projectleider Theo Hogendoorn op een bijeenkomst in Swifterbant. “De maatregelen moeten bijdragen aan een grotere biodiversiteit, een betere bodem en een toekomstbestendig bedrijf. We gaan kijken in hoeverre de maatregelen inpasbaar zijn in het bedrijf en of ze controleerbaar zijn, bijvoorbeeld via de Gecombineerde Opgave. Iedere akkerbouwer moet met deze maatregelen zijn vergroeningspremie kunnen verzilveren.”

Het FAC gaat een puntensysteem ontwikkelen, zegt coördinator Wim Stegeman. “Iedere maatregel of combinatie van maatregelen krijgt een aantal punten, afhankelijk van het effect op biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat. Het aantal punten bepaalt of de akkerbouwer recht heeft op de vergroeningspremie.”

Deelnemers ontvangen een vergoeding naast de huidige vergroeningspremie

De akkerbouwers die meedoen aan het pilotproject ontvangen een vergoeding, zegt Hogendoorn. “We bepalen in het bedrijfsplan welke vergoeding passend is. Dat is afhankelijk van het risico dat de ondernemer loopt, de kosten die hij maakt en de gederfde inkomsten. Een richtlijn is dat de vergoeding ongeveer gelijk is aan de huidige vergroeningspremie. Die vergoeding ontvangen de deelnemers naast de huidige vergroeningspremie. Akkerbelt brengt de resultaten van alle projecten in bij de besprekingen over het nieuwe GLB, dat in 2021 van kracht wordt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.