Akkerbouw

Achtergrond 8 reacties

Deze gewasbeschermingsmiddelen mogen (niet meer) in 2018

Middelen die lang vanzelfsprekend waren, verdwijnen zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst. Er is weinig aanwas aan nieuwe middelen. Dit is de stand van zaken.

➤  3 redenen om middelen (nog) niet op de markt te brengen  
➤  Middelen die volgend jaar mogelijk op de markt komen
➤  Granen en mais
➤  Bieten
➤  Aardappelen
➤  Overige gewassen
➤  Gewijzigde gebruiksvoorschriften
➤  Voor deze 35 middelen is het doek gevallen
➤  Deze middelen worden mogelijk ook verboden

Veel middelen verdwijnen, en er worden de komende jaren weinig nieuwe middelen verwacht. Recent zijn op Europees niveau de stoffen iprodion (Rovral), isoproturon (o.a. Javelin), linuron (o.a. Datura), picoxystrobin (Acanto), flupyrsulfuron (Lexus) en propineb ingetrokken. De stof chloridazon (Pyramin DF, Better DF) verdwijnt per 2020.

➤ 3 redenen om middelen (nog) niet op de markt te brengen

Het afgelopen jaar zijn in de akkerbouw volgens het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) 48 middelen toegelaten, waarvan 19 niet op de markt worden gebracht, om diverse redenen:

 • Dossiertoelatingen
  Toelatingen van een actieve stof die solitair niet als middel op de markt gebracht worden, maar in een mixmiddel met meerdere actieve stoffen. Afgelopen jaar bijvoorbeeld Elatus Plus (benzovindiflupyr). Elatus Era, waarbij naast benzovindiflupyr ook prothioconazool is toegevoegd, is wel geïntroduceerd.
 • ‘Kansloze’ toelatingen
  Middelen met zwakke patentloze actieve stoffen of een gewasbeschermingsmiddel met erg vervelende etiketrestricties. Voorbeelden zijn het fungicide Dimix 500 SC (dimethomorf) en Flame (tribenuron-methyl).
 • Slapende toelatingen
  Toelatingen die de markt (nog) niet halen, omdat er al sterkere of modernere alternatieven verkocht worden. Dat was afgelopen jaar niet het geval. Wel is voor komend seizoen een ‘slapende toelating’ uit het verleden gewekt. Emesto Silver en Emesto Prime DS zijn in 2015 al toegelaten, maar worden nu pas door fabrikant Bayer CropScience op de markt gebracht, als extra alternatief voor de eigen middelen Moncereen DS en Moncereen Pro. Emesto Prime DS heeft in tegenstelling tot Moncereen DS, Symphonie en Monarch ook iets nevenwerking op zilverschurft en phoma. De werking tegen de bewaarziekte phoma is bij deze toepassing eigenlijk betekenisloos, omdat het middel niet voor bewaring maar tijdens poten wordt toegediend. Bij Emesto Silver, dat tijdens inschuren wordt toegediend, heeft de phomawerking wel toegevoegde waarde ten opzichte van Moncereen Pro. Vooralsnog verkoopt Bayer zowel Moncereen als Emesto, maar op termijn wordt de verkoop van Moncereen gestaakt.
  Let op: Moncereen DS heeft een dosering van 2 kilo per ton, Emesto Prime DS slechts 1 kilo per ton en Emesto mag maar eens per drie jaar op hetzelfde perceel worden toegepast. Het past dus niet in de 1-op2-zetmeelaardappelteelt.

➤ Granen en mais

Het fungicide Elatus Era is een nieuw T2-graanfungicide op basis van de nieuwe werkzame stof Solatenol en de triazool prothioconnazool. Solatenol is de merknaam van de actieve stof benzovindiflupyr. Een sterk punt van Elatus Era ten opzichte van concurrerende sterke fungiciden op basis van SDHI’s, is dat Elatus Era meer vetoplosbaar dan wateroplosbaar is, dus sneller de waslaag penetreert. Qua sterkte tegen septoria is Elatus Era vergelijkbaar met het eveneens nieuwe graanfungicide Ascra Xpro en het 2 jaar terug toegelaten Ceriax (fluxapyroxad (Xenium), epoxiconazool en pyraclostrobine), maar het heeft een plus op roesten.

Ascra Xpro (bixafen, fluopyram en prothioconazool) is de Aviator XPro, waaraan de fluopyram als derde component is toegevoegd. Fluopyram heeft een zeer snelle en daarnaast voldoende lange werking. Bixafen heeft een zeer sterke en langdurige werking tegen bladschimmels.

Fluopyram is de enige SDHI uit de chemische groep van de pyridinyl-ethyl-benzamides. Alle andere SDHI’s, zoals bixafen, isopyrazam en benzovindiflupyr, behoren tot de chemische groep pyrazole-carboxamides. Het toevoegen van een extra SDHI maakt het fungicide minder resistentiegevoelig, stelt fabrikant Bayer CropScience. In het kort: tussen de SDHI’s is sprake van kruisresistentie. Dat houdt in: is een septoriamutant ongevoelig geworden voor bijvoorbeeld bixafen, dan is dezelfde mutant ook ongevoelig geworden voor alle andere SDHI’s in diezelfde chemische groep. Tussen fluopyram en alle andere SDHI’s is sprake van gedeeltelijke kruisresistentie. Dat betekent dat het merendeel van de ongevoelige mutanten ook ongevoelig is geworden voor fluopyram. Echter, enkele ongevoelig geworden mutanten blijken nog wel gevoelig voor fluopyram, en worden dus wel bestreden. De fabrikant heeft dus een beetje gelijk, maar het is wel een ingewikkeld verhaal.

Overigens lijkt het met resisistentievorming bij septoria tegen SDHI’s in de praktijk nog mee te vallen. In laboratoria zijn deze aangetoond, maar resistente mutanten in het veld bleken uit Brits onderzoek niet fit, en na een jaar weer te zijn verdwenen. Wel is in gerst ramularia inmiddels ongevoelig geworden voor de moderne SDHI’s.

Elatus Era en Ascra Xpro zijn twee nieuwe sterke fungiciden tegen bladschimmels in granen. Qua sterkte gelijk aan Ceriax. - Foto: Mark Pasveer
Elatus Era en Ascra Xpro zijn twee nieuwe sterke fungiciden tegen bladschimmels in granen. Qua sterkte gelijk aan Ceriax. - Foto: Mark Pasveer

Het graanherbicidenpakket is verrijkt met de herbiciden Atlantis Star (iodosulfuron-methyl-natrium, mesosulfuron-methyl en thiencarbazonmethyl) en Cossack Star (iodosulfuron-methyl-natrium, mesosulfuron-methyl en thiencarbazonmethyl). Atlantis Star is de opvolger van de Atlantis OD, met dat verschil dat aan Atlantis Star ook de actieve stof thiencarbazonmethyl is toegevoegd. Hierdoor is de werking breder, en pakt het ook onkruiden als straatgras, ereprijs, paarse dovenetel en kruiskruid beter aan. Een zwak punt blijft klimop-ereprijs en de formulering is weer terug naar een WG. Zit ook klimop-ereprijs in het perceel, dan moet als extra ook wat Capri Twin of Biathlon 4D aan de mix worden toegevoegd. Cossack Star is de opvolger van Alena, waarbij de actieve stof diflufenican is ingewisseld voor het bredere thiencarbazonmethyl. Atlantis Star en Cossack Star hebben nu dezelfde actieve stoffen, maar in andere verhoudingen. Atlantis Star wordt vooral geadviseerd in combinatie met Capri twin. Cossack Star bestrijdt bijna alle onkruiden inclusief klimop-ereprijs en klein kruiskruid. Bij beide middelen altijd een veresterde plantaardige olie toevoegen.

Het herbicide AZ 500 is een bodemherbicide, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Stomp. AZ 500 bevat de werkzame stof isoxaben, dat in Nederland niet eerder was toegelaten. Het is toegelaten in wintergranen, uitgezonderd winterrogge en kanariezaad. Daarnaast is het toegelaten in tal van andere gewassen, zoals witlof, cichorei, uien en prei. Conform artikel 51 is gebruik ook in zwenkgras, beemdgras, klaver, asperge en knoflook toegestaan. Artikel 51 houdt in dat in deze kleine gewassen het middel ook is toegelaten, maar dat de fabrikant in deze gewassen geen werkzaamheids- en fytotoxiteitsonderzoek heeft hoeven uit te voeren. Gebruikt van het middel in deze gewassen komt voor risico en verantwoordelijkheid van de toepasser. Het CTGB adviseert daarom altijd eerst een proefbespuiting uit te voeren. AZ 500 is vooral een aanwinst in uien. Het pakt bijvoorbeeld goed het probleemonkruid kruiskruid aan. Recent heeft AZ 500 nog een KUG toelating gekregen in graszaadteelt (exclusief engels raaigras, aardbeien, kleinfruit, bloembollen en knollen (exclusief lelie en tulp) en boomkwekerij.

Wanneer Emesto Prime DS wordt gebruikt in plaats van Moncereen DS, is het zaak de doseerafgifte van het poederapparaat te halveren. - Foto: Peter Roek
Wanneer Emesto Prime DS wordt gebruikt in plaats van Moncereen DS, is het zaak de doseerafgifte van het poederapparaat te halveren. - Foto: Peter Roek

De actieve stof pyriofenone van het fungicide Property 180SC is een nieuw toegelaten stof in Nederland en werkt specifiek tegen meeldauw op granen. Een reeds toegelaten middel tegen meeldauw is Nissodium. Dit is een specifieke toepassing, en daardoor een erg kleine markt.

Vibrance Duo (fludioxonil en sedaxane) is een zaadbehandelingsmiddel in granen, vooral tegen rhizoctonia, fusarium, steenbrand en sneeuwschimmel. Het middel stimuleert volgens fabrikant Syngenta Crop Protection ook de wortelvorming, en geeft een meeropbrengst van 146 kilo per hectare ten opzichte van haar oude zaadcoating met Beret Gold. Als Vibrance SB (fludioxonil, sedaxane en metalaxyl-M) heeft het een toelating gekregen als zaadbehandelingsmiddel in bieten.

De herbiciden Nagano (bromoxynil en mesotrion) en Kideka (mesotrion) van fabrikant Nufarm zijn toegelaten in mais en suikermais. Nagano heeft een meerwaarde op bestrijding diverse lastige onkruiden als ooievaarsbek, veelkopigen, melden, kamille, haagwinde en aardappelopslag.

➤ Bieten

Het fungicide Difure Pro is een mix van 2 triazolen, namelijk difenoconazool en propiconazool. Qua sterkte zit weinig verschil tussen de middelen, al heeft Retengo Plust tegen bladvlekkenziekte de beste papieren, omdat dit middel de sterkste nevenwerking heeft tegen stemphylium. Vanwege resistentiemanagement adviseert het IRS middelen af te wisselen met verschillende werkingsmechanismen. Retengo Plust en Sphere bevatten beide strobilurines, terwijl Borgi en Difure Pro de triazool difenaconazool als belangrijkste component hebben. Bij Spyrale is dat cyproconazool. Opus Team en Spyrale tot slot hebben een triazool en een morfoline.

De meeste middelenhandelaren adviseren te starten met Retengo Plust, gevolgd door bijvoorbeeld Borgi of Difure Pro. Spyrale vormt ondanks zijn 95% DRT langs slootkanten, wat nog niet overal het geval is, als resistentiebreker een goede standaard in het schema. Blijft het in het seizoen bij drie bespuitingen, dan mag volgende de FRAC-regels de derde bespuiting geen strobi-bevattend middel zijn, dus is Sphere uitgesloten. Opus Team of Spyrale is dan een verstandige optie, omdat deze geen difenoconazool bevatten. Bij vier bespuitingen kan Sphere tijdens de derde bespuiting wel, met dan als tweede bespuiting Opus Team of Spyrale en als laatste bespuiting Borgi of Difure Pro. Difure Pro heeft een veiligheidstermijn van 21 dagen en Borgi 28 dagen. Opus Team heeft een veiligheidstermijn van 46 dagen, maar dit vormt in de praktijk eigenlijk geen beletsel.

➤ Aardappelen

Versilus is een nieuw Phytopthoramiddel. Versilus bevat de werkzame stof benthiavalicarb. Het is eigenlijk de Valbon en Valbon Start, maar dan zonder de mancozeb. Benthiavalicarb is nu dus solo beschikbaar in aardappelen. In een dosering van 0,5 kilo per hectare is Versilus inzetbaar vanaf opkomst. Een dosering van 0,4 k kilo per hectare volstaat als Versilus wordt ingezet in tankmix met minerale virusolie. Versilus kan maximaal acht keer worden ingezet met een interval van minimaal vijf dagen. Fabrikant Certis ziet vooral potentie is pootgoed, vanwege de vijf dagen-interval en de mancozeb-toevoeging tegen alternaria niet nodig is vanwege het korte groeiseizoen.

Het fungicide Allstar (fluxapyroxad) is toegelaten tegen rhizoctonia voor een veurbehandeling. Let wel, geen voorbehandeling. Veurbehandeling wil zeggen grondbehandeling tijdens het poten. Allstar mag dus niet voor het poten volvelds toegepast worden. Het heeft een nevenwerking tegen zilverschurft en zwarte spikkel. Qua werking is het vergelijkbaar met bijvoorbeeld Amistar en Subliem. Voordeel van Allstar is dat het minder uitvlokt als het al wat langer heeft gestaan.

Linuron mag niet meer. In aardappelen is Sencor of Proman met Boxer een alternatief. - Foto: Twan Wiermans
Linuron mag niet meer. In aardappelen is Sencor of Proman met Boxer een alternatief. - Foto: Twan Wiermans

Amistar wordt vooral ingezet als grondbehandeling tijdens poten, in een dosering van 3 liter per hectare. De volveldsbehandeling zal in 2019 komen te vervallen.

Het groene sclerotiniamiddel Contans (Coniothyrium minitans) mag voortaan in aardappelen en wortelen ook toegepast worden na de oogst. Een onzinnige uitbreiding, want waarom zou je na de oogst nog sclerotinia willen aanpakken, terwijl in aardappelen en wortelen juist een behandeling voor het poten effectief is.

Er is een nieuwe toelating voor Gro-Stop Electro (15343N) afgegeven. Het product is ongewijzigd ten opzichte van de oude toelating (13494N). De nieuwe toelating Gro-Stop Electro maakt ook een een maandelijkse toepassing mogelijk. Hierdoor is de nieuw toegelaten Gro-Stop Electro (15343N) flexibeler inzetbaar gedurende specifieke bewaaromstandigheden.

➤ Overige gewassen

Kyleo is een totaalherbicide op basis van 2,4-D en glyfosaat. De handel heeft hoge verwachtingen van het middel, omdat beide stoffen in een unieke formulering zitten. Door deze unieke formulering kan geen kristallisatie ontstaan tussen beide stoffen. Als glyfosaat en 2,4-D afzonderlijk gemengd worden, kan kristallisatie optreden waardoor de werking minder goed wordt (antagonistische werking). De etiketvoorschriften zijn echter niet geworden als gehoopt en het nieuwe middel is slechts toegelaten op half open-verhardingen, open verhardingen en onverharde terreinen.

Het groene insecticide Bio 1020 (metarhizium anispliae) is toegelaten in diverse kleine akkerbouwgewassen als peulvruchten, witlof en cichorei, maar in deze teelten veel te duur. Meerwaarde heeft het middel bijvoorbeeld in de boomkwekerij en in tuinen, ter bestrijding van de taxuskever.

➤ Gewijzigde gebruiksvoorschriften

Bij veel middelen is het etiket aangepast. Het voert te ver deze alle in dit artikel te behandelen, omdat het vaak een kleine aanpassing is, zoals het wegvallen of toevoegen van de zin of het middel is toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden of toegelaten in een iets eerder of later groeistadium.

Voor Revus geldt dat het nu, net als alle andere phytophthoramiddelen, maar om de 7 in plaats van 5 dagen mag worden ingezet. Het W2-etiket van Revus met het 5-daags spuitinterval mag tot 1 april 2018 worden verkocht en tot 1 oktober 2018 worden gespoten. Wie dit jaar in het beginblok geen middelen wil afwisselen, moet dus nog voor 1 april een partij Revus met oud etiket inslaan.

De meest vernieuwende middelen afgelopen jaar zijn Elatus Era, Ascra Xpro, Atlantis Star, Cossack Star, AZ 500, Versilus en Allstar.

Flint (trifloxystrobin) mag voortaan nog maar 2 in plaats van 3 keer in witlof en cichorei. Voor de praktijk heeft dat geen gevolgen. Hetzelfde geldt voor de verlaging van de maximale dosering van Basagran van 3 naar 2 liter per hectare.

Goltix Queen (metamitron en quinmerac) mag voortaan ook voor-opkomst worden toegepast in bieten met een dosering van 3 l/ha gevolgd door driemaal toepassen in lage dosering (1 l/ha) na opkomst.

Het herbicide Challenge heeft een extra driftreductie-eis gekregen. Als vaker dan eenmaal per seizoen wordt gespoten, geldt een bredere teeltvrije zone van 2,5 meter.

Voor minerale olie Olie-H gold dat na het na de derde bespuiting wekelijks mocht worden gespoten, dan wordt na de tweede bespuiting om de 7 dagen. Dat maakt de inzet minder flexibel, want wekelijks kan ook 6 of 8 dagen inhouden. Olie H met oud etiket (W7) voor 1 juli gekocht mag worden opgebruikt tot 1 juli 2019. De veiligheidstermijn van Pyramin is verkort van 90 naar 60 dagen.

2 te verwachten middelen strijden om de eer als het gaat om de vraag welk middel het meest een verrijking is van het bestaande pakket. Het gaat om het insecticide Benevia en het phytophthorafungicide Zorvec. Benevia gaat met de eer strijken, omdat dit middel op tijd lijkt te komen voor spuitseizoen 2018 en de toelating van Zorvec te laat komt.

Benevia op basis van de nieuwe actieve stof cyazypyr wordt toegelaten in diverse gewassen als aardappelen, kool, wortelen, knolselderij, uien en prei. Het pakt bijvoorbeeld de wortelvlieg, uienvlieg en koolvlieg aan, maar ook rupsen, trips en luizen. In spruiten heeft het meerwaarde, omdat trips met de huidige insecticiden slecht te bestrijden is. Ook in uien en prei krijgt het een grote rol tegen trips, vanwege het verdwijnen van de zaadcoating met fipronil.

Zorvec is een nieuw phytophthorafungicide op basis van de nieuwe werkzame stof oxathiapiprolin. Volgens het phytophthoranetwerk Euroblight is het nieuwe middel zowel preventief als curatief erg sterk en zeer snel regenvast. Vanwege zijn systemische karakter heeft Zorvec een werking van 3 tot 4 dagen langer dan de bestaande aardappelfungiciden. Zorvec blijkt wel enigszins resistentiegevoelig. Dow-DuPont voegt daarom een mengpartner toe, om te voorkomen dat phytophthoraresistentie tegen het middel kan worden opgebouwd. In Nederland gaat Dow-DuPont een duopak vermarkten met Zorvec met mixpartner Gauchinko (amisulbrom).

Scala (pyrimethanil) wordt verwacht in uien. Dit is tegen bladvlekkenziekte en stemphyliuym de vervanger van Allure, dat niet meer is toegestaan. Banjo Forte (dimethomorf en fluazinam) krijgt een toelating in uien. Banjo Forte werkt niet tegen stemphylium, wel tegen meeldauw en bladvlekken ziekte. Zolang er nog geen toelating is, is tweemaal Luna Experience de oplossing.

➤ Voor deze 35 middelen is het doek gevallen

Voor 35 middelen is afgelopen jaar het doek gevallen. Diverse middelen waarvan de toelating verviel worden al jarenlang niet meer verkocht. De kans dat nog restjes bij akkerbouwers in de middelenkast staan, is klein. Staat er nog wel een ‘vergeten’ flesje, dan is het zaak dit snel op te maken als de opgebruikdatum nog niet is verstreken. Anders rest niks anders dan netjes af te voeren.

De belangrijkste intrekkingen uitgelicht:

De actieve stof linuron is in mei 2017 Europees ingetrokken en mocht afgelopen jaar nog gebruikt worden. De middelenhandel adviseerde akkerbouwers in winter 2016 om voor seizoen 2017 nog het goedkope effectieve middel aan te schaffen én op te gebruiken. Proman met Boxer of Sencor met Boxer, eventueel aangevuld met Challenge zijn een goed, maar duurder alternatief. Ook Arcade kan. Arcade is een kant-en-klaar-product van 0,4 l Sencor en 3 liter Boxer. Bijzonder is dat Arcade goedkoper is dan apart Sencor en Boxer. Normaal zijn kant-en-klare mixmiddelen duurder dan apart mengen.

Ook de Europese toelating van fipronil is in 2017 ingetrokken. Fipronil wordt in de akkerbouw vooral toegepast als zaadcoating in uien, kool en prei. Na het fipronil-schandaal afgelopen zomer is fipronil bij de burgerman vooral bekend als giftige illegale luizendoder bij kippen. De fipronilzaadcoating beschermt uien tegen insecten als de uienvlieg, bonenvlieg en trips. Dit jaar mag het vanwege de opgebruikdatum nog gebruikt worden, maar na 31 maart 2019 is het einde verhaal. Een goed alternatief is niet voorhanden. De steriele mannetjes-techniek van de Groene Vlieg kan slechts deels uitkomst bieden, vertelde Jaap Jonker van zaadfirma De Groot en Slot op de Uiendag 2017 in Colijnsplaat. “De Groene Vlieg kan 8.000 hectare bedienen en 60% van het areaal is gecoat met insecticiden. Dat is dus niet genoeg.” Ook het insecticide Benevia (cyazypyr), dat waarschijnlijk binnenkort wordt toegelaten, is geen volwaardig alternatief, omdat in het begin van het seizoen de uien te weinig massa hebben. In een combi, Groene Vlieg, Benevia en bijvoorbeeld de nematiciden Vydate en NEMguard met nevenwerking op insecten, ligt waarschijnlijk de oplossing.

Acanto (picoxystrobin) en Allegro Plus (kresoxim-methyl, fenpropimorf en epoxoiconazool) zijn bekende graanfungiciden uit het verleden, maar qua werkingseffectiviteit op bladschimmels al ruimschoots voorbij gestreefd door de moderne SDHI’s als Ceriax, Elatus Era en Ascra Xpro. Ook een bekend graanmiddel, maar dan als herbicide is Hussar (iodosulfuron-methyl-natrium)). Atlantis Star en Cossack Star zijn sterkere alternatieven.

De toelating van Betanal Expert is ingetrokken, omdat Bayer Cropscience met Betanal Maxxpro een sterker alternatief in huis heeft.

De bietenherbiciden Femo (metamitron, ethofumesaat en fenmedifam) en Conqueror en Beta Team (desmedifam, ethofumesaat en fenmedifam) zijn vervallen. Restjes dienen te worden ingeleverd, omdat de opgebruikdatum al achter ons ligt. Hetzelfde geldt voor Sencor WG (metribuzin) en Minstrel 200 EC (fluroxypyr-methyl) en Activus (pendimethalin).

De herregistratie van het phytophthorafungicide Tanos (famoxadone en cymoxanil) werd door het Ctgb afgewezen, omdat geen acceptabel risico voor zoogdieren kan worden aangetoond. Geen vervelend verlies, want vrijwel niemand spoot meer Tanos. Zat sterkere alternatieven. Restantjes kunnen voor 1 juli 2018 worden opgespoten.

➤ Deze middelen worden mogelijk ook verboden

Meer middelen staan op de nominatie te sneuvelen. Pendimethalin (Stomp) en glyfosaat (o.a. Roundup) hebben de stemming ternauwernood overleefd en de toelating van deze middelen is met enkele jaren verlengd, waarbij het vooral bij glyfosaat kantjeboord was door politiek gekonkel. Stoffen waarover binnenkort wordt gestemd zijn de neonicotinoïden imidacloprid (o.a. Admire), thiametoxam (o.a. Cruiser) en clothianidin (Poncho Beta), de stof diquat (oa. Reglone), de stof mefenoxam (o.a. Fubol gold) en diverse triazolen zoals epoxiconazool in Opus Team, Retengo Plus, Seguris en Ceriax. De kans dat sommige van deze middelen in Brussel gaan sneuvelen, is toegenomen, omdat de stemverhoudingen in Europa tussen voor- en tegenstemmers zijn veranderd. Het Verenigd Koninkrijk stemde traditioneel voor verlenging, maar verlaat de EU. Bij een andere grote voorstemmer, Frankrijk, waait een nieuwe politieke wind. Voorheen was het land nogal pro-landbouw en stemde het voor verlenging, maar na aantreden van president Macron is het land meer pro-milieu en stemt het juist vaak tegen verlenging.

Laatste reacties

 • koestal

  wat mag nog wel ?

 • aardappelboer

  Al die mensen die tegen stemmen moesten maar eens met een schoffel het land in.

 • Bart Thybaut

  hopelijk hebben we in 2019 vroeg voorjaar kunnen alle uien voor 31 mrt gezaaid worden

 • eltjo.huizenga1

  Martijn, de toepassing van Contans na de oogst is een belangrijke toepassing in het kader van een duurzame (biologische) bestrijding van sclerotinia in het bouwplan. De sclerotiën die na de teelt van aardappelen of wortelen achterblijven, kunnen dan direct bestreden worden en krijgen niet de kans de volgteelten te infecteren. Sclerotinia is een moeilijk te bestrijden (in de grond in de vorm van sclerotiën overblijvende) schimmel die alleen met gewasbehandeling niet uit te roeien is. Daarom is een geïntegreerde behandeling (Contans voor de zaai en/of na de oogst + bladbespuiting tijdens de teelt) een uiterst effectieve oplossing. Helaas denken telers vlak na de oogst nog niet direct aan het volgende teeltseizoen. Daarnaast zal het op éénmalig gehuurd land niet snel toegepast worden omdat het slechts een effect heeft op sclerotinia aantasting in volgteelten.

 • bert.fernhout1

  het is een zegen voor de landbouw wereld wijd als alles verboden werd , het klinkt raar maar dan gaan de boeren winnen.er moet eerst een tekort komen.

 • boer drenth

  Dan moeten ze in heel de wereld alles verbieden om te spuiten. Ik ben voor.

 • Can

  Als je die namen leest, vraag ik mij af of mijn spuit vullen met dat “bestrijdings” middel wel zo’n goede beslissing is of is geweest.
  DDT is naar vele generaties nog steeds ziekte verwekker, glysofaat misschien ook.
  En wat middel volgt?
  Persoonlijk denk ik dat de landbouw in een zeer snel tempo zal veranderen.
  Export is wereldwijd, alle exporterende landen moeten voldoen aan de eisen van de koper.
  In een zeer hoog tempo moet ieder aan dezelde eisen voldoen wereldwijd.
  Van mij mogen ze alle chemicalien verbieden.
  Boeren produceren voedsel of voer, chemie zou er niet bij in de buurt moeten komen.
  Het is mij te doen om veilig voedsel en niet om voedsel gebrek.
  Deze namen lezen is goed genoeg, ik wil ze niet eten!
  Ik denk dat we deze namen wel eten!
  Elk product heeft een maximale residue voor een middel.

 • mottonbird

  Alle chemicalien verbieden ? ben je al eens over de grens wezen kijken ? de meeste mensen zijn al blij met iets te eten … veilig voedsel is een luxe ! en daar betaal je voor . Net als voor een veilige auto .

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.