Akkerbouw

Achtergrond

Prijsverhoudingen

Bij de inkomenscijfers van het LEI van eind vorig jaar viel mij op dat de akkerbouwers in 2010, na de bloembollentelers, het hoogste bedrijfsinkomen behaalden. Ook over de afgelopen zes jaar waren de inkomens en besparingen in de akkerbouw relatief gezien niet slecht, duidelijk hoger dan in bijvoorbeeld de glastuinbouw.

Toch worden in de meeste toekomstverkenningen van de afgelopen jaren aan de akkerbouw minder goede perspectieven toegedacht dan aan de glastuinbouw, die sector onlangs door het kabinet is aangewezen als ’topsector’. De veehouderij neemt in de verkenningen veelal een middenpositie in.

Tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen zou over de (verschillen in) perspectieven van de diverse sectoren nog eens goed moeten worden nagedacht. De akkerbouw heeft geen last van stijgende mestkosten of steeds hogere eisen inzake dierenwelzijn, zoals de veehouderij, en hij ondervindt minder nadeel van stijgende energieprijzen dan de glastuinbouw. Sterker: het begint er naar uit te zien dat de energieprijzen de prijzen van plantaardige producten met zich mee trekken.

De wereldmarktprijzen van plantaardige producten zijn deze eeuw in elk geval duidelijk meer gestegen dan die van veehouderijproducten. Dit zou kunnen betekenen dat de prijsvorming van akkerbouwproducten de komende jaren beter is dan in de afgelopen decennia. De keerzijde hiervan is dat de prijzen van veevoedergrondstoffen eveneens omhoog gaan. In de tweede helft van de vorige eeuw is veevoer geleidelijk goedkoper geworden ten opzichte van dierlijke producten. Maar vanaf de eeuwwisseling stijgen de prijzen van veevoer juist sterker. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, zoals het melkprijsbeleid en het weer, maar het is niet uitgesloten dat zich een nieuwe trend aftekent.

Het is in elk geval zaak om bij onderzoek naar perspectieven goed te kijken naar mogelijke trendmatige veranderingen in prijsverhoudingen. Ook voor agrarische sectoren geldt dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, zeker niet als de wereld sterk verandert.

Of registreer je om te kunnen reageren.