Wat vind jij ervan?

gerrit coppens
Panellid

Nieuwe impuls voor zonnepanelen

0


Op 23 april is er nieuwe wetgeving in werking getreden die het salderen van zonnepanelen op andermans dak mogelijk maakt. Dat betekend dat eigenaren van daken die zelf onvoldoende ruimte hebben om te salderen de energie aan een zonne-coöperatie kwijt kunnen en op die manier extra inkomen uit het dak kunnen genereren
Elektriciteitswet 1998
Artikel 95a
1.Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.
2.Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit:
a. indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt;
b. door een buiten Nederland gevestigde leverancier van elektriciteit aan ten hoogste 500 afnemers, bedoeld in het eerste lid, die wonen in gebieden aan de Nederlandse landsgrens;
c. indien de afnemer aan dezelfde rechtspersoon toebehoort als de producent die de elektriciteit heeft opgewekt dan wel een dochtermaatschappij daarvan in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt, of
d. indien de elektriciteit anders dan bedrijfsmatig wordt geleverd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels;
e. indien de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 95n.

Of registreer je om te kunnen reageren.