Wat vind jij ervan?

Flynth
Bedrijf

Saldo melkveehouderij stijgt met 4.600 euro in het eerste halfjaar van 2013

1


Het saldo van de melkveehouderijbedrijven over het eerste half jaar van 2013 ligt 4.600 euro hoger dan in het eerste halfjaar van 2012. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste 300 bedrijven die hun perioderesultaten bij Flynth laten samenstellen. De bedrijven produceerden 12.400 kg melk meer, een stijging van 3 procent. Het bedrag dat ondernemers uiteindelijk beschikbaar hadden voor privé, aflossingen en reservering steeg op halfjaarbasis met 4.700 euro per bedrijf naar 56.900 euro. Daarmee is het bijna gelijk aan het resultaat van het eerste halfjaar van 2011 wat het hoogste resultaat ooit was.

Ontvangsten
De ontvangsten voor melk zijn door de hogere melkprijs en een hoger vetgehalte 2,44 cent per kg melk hoger uitgekomen. Dit is een stijging van 6,3 procent. Er is in het eerste halfjaar 0,48 cent per kg melk minder ontvangen uit het verkopen van vee. Er zijn minder melkkoeien verkocht. De prijzen voor slachtvee waren hoger, de prijzen voor kalveren zijn gedaald. De totale ontvangsten stegen per kg melk met 1,97 cent. Doordat de melkproductie met 12.400 kg steeg, zijn de ontvangsten op bedrijfsniveau 13.600 euro hoger.

Uitgaven tot bruto overschot
De totale uitgaven zijn met 1,50 cent per kg melk gestegen. Belangrijkste factor hierbij zijn de met 23,2 procent gestegen uitgaven aan voer (+ 1,98 cent). De uitgaven aan voer zijn vooral gestegen door de hogere prijzen van mengvoer. Naast voer stegen aan de uitgaven kant de algemene kosten (0,2 cent). De gewaskosten en de mestafzetkosten daalden, bij de veekosten stegen de kosten voor fokkerij en melkcontrole met ruim 8 procent, de kosten van strooisel daalden met 17 procent doordat steeds meer bedrijven gescheiden (droge) mest als box-vulling gebruiken. De uitgaven voor onroerend goed en machines en werktuigen daalden licht. Op bedrijfsniveau bleven de loonwerkkosten gelijk, per kg melk daalden deze. In het eerste halfjaar van 2013 is er minder gemaaid en ingekuild dan in 2012. De totale uitgaven op bedrijfsniveau tot saldo stegen met 9.000 euro, waarvan 9.500 euro door hogere voerkosten. Na het saldo stegen de andere uitgaven met 400 euro. De bruto geldstroom steeg met 4.100 euro per bedrijf.

Bruto overschot
Het bruto overschot steeg met 4.100 euro per bedrijf en met 0,4 cent per kg melk naar een niveau van 19,15 cent. Het gemiddelde van de laatste zes jaar ligt op 17,35 cent. Voor de tweede helft van 2013 wordt een hogere melkprijs en een lichte daling van de voerkosten verwacht. Naar verwachting komt de bruto geldstroom over heel 2013 circa 2 cent hoger uit dan in 2012.

Huur, pacht, betaalde arbeid en rente
De leasekosten zijn door de lagere leaseprijzen in het begin van 2013 afgenomen met 1.300 euro per bedrijf. De uitgaven aan pacht zijn per bedrijf met 300 euro gestegen, de kosten voor betaalde arbeid daalden met 100 euro. De rente kosten stegen met 300 euro (+ 1,8 procent). Het uiteindelijke bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering steeg met 4.700 euro per bedrijf. Netto was er voor privé, aflossingen en reserveringen 13,35 cent per kg melk beschikbaar; in het eerste halfjaar van 2012 was dat 12,61 cent. Het gemiddelde van de laatste zes jaar (eerste helft) is 11,34 cent. Verwacht wordt dat het bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering over heel 2013 circa 2 cent hoger uitkomt dan in 2012.

Verschillen tussen bedrijven zijn groot
Tot het saldo verschillen de resultaten van de bedrijven met 4 à 5 cent per kg melk, bij het bruto overschot is er een verschil van 7 à 8 cent per kg melk. Goede technische resultaten, een gezonde veestapel en kritisch kijken naar alle uitgaven zijn de sleutelwoorden om ook bij hogere voerkosten voldoende marge te behalen. Het eventueel niet kunnen voldoen aan de aflossingen vereist een planning van de geldstromen. Voor extra financiering ter overbrugging van de periode met een lage marge geeft een maandoverzicht (een jaar vooruit) met inkomsten en uitgaven inzicht in de situatie per bedrijf. Daarnaast is voor de melkveehouder een berekening van de kritieke opbrengstprijs van de melk op langere termijn van belang.

Heeft u vragen of wilt u meer weten plaats dan onderstaand uw reactie.

Eén reactie

  • boerderijkrokus

    Bedoel je Biopect? En geef je dan 6 x 1 liter vanaf het begin + hoeveel biest? Drinken ze dat ook allemaal op?

Of registreer je om te kunnen reageren.