29-12-2011

Kennisdag Vruchtbare zandgronden

9 februari 2012 9:00 – 16:30

PPO locatie Vredepeel, Vredeweg 1c Vredepeel

Waarom deze kennisdag

De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de randvoorwaarden om het plantgroei te stimuleren: de beschikbaarheid van zowel nutriënten, water en lucht als ook het onderdrukken van plantenziektes. Hoe beter die randvoorwaarden, des te minder maatregelen hoeft een teler te nemen om tot een goede gewasopbrengst te komen.

De kwaliteit van de bodem staat echter onder druk. Nauwe rotaties geven meer risico op bodemgebonden ziekten en plagen. Schaalvergroting leidt tot verminderde aandacht per vierkante meter en versleping van bodemziekten. Zware mechanisatie en het laat in het seizoen oogsten onder slechte omstandigheden bederven de bodemstructuur. Onvoldoende aanvoer van organische stof en micronutriënten leiden tot een afnemende bodemvruchtbaarheid. Het lastige is dat veranderingen in de bodemkwaliteit vaak zich langzaam voltrekken en deze kunnen hierdoor lang onopgemerkt blijven. Vroeg of laat wordt echter een grens bereikt waarbij ook de productiviteit afneemt. Een duurzaam beheer van de bodem zorgt voor handhaving van het productievermogen, ook op de lange termijn.

Momenteel doet PPO veel onderzoek in samenwerking met diverse partners naar mogelijkheden voor het verbeteren van de bodemkwaliteit op zandgronden. Met deze kennisdag willen we resultaten presenteren van dit onderzoek. Ook bieden we veel ruimte om de verworven inzichten met u te vertalen naar praktische maatregelen voor ondernemers. Ook kan deze bijeenkomst input geven voor aandachtpunten voor lopende en nieuwe projecten en voor activiteiten rond kennisoverdracht naar ondernemers zoals excursies en praktijkdagen.

De dag is vooral gericht op adviseurs die dagelijks op akker- en tuinbouwbedrijven komen. Daarnaast worden ook ondernemers, die betrokken zijn bij de bodemprojecten uitgenodigd en mensen uit beleid en bestuur zowel van overheden als van de landbouworganisaties. De dag is open voor alle belangstellenden echter aanmelden is wel verplicht. U bent van harte uitgenodigd en u kunt deze uitnodiging ook verder verspreiden naar mogelijke andere geïnteresseerden binnen en buiten uw organisatie.

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail of telefonisch bij Brigitte Kroonen, PPO-Vredepeel, tel 0478-538246, brigitte.kroonen@wur.nl tot 30 januari onder vermelding van naam, organisatie en e-mail adres en voorkeur voor de workshops in het middagprogramma. U wordt gevraagd voor elke ronde één voorkeur aan te geven.

Voor inhoudelijke vragen over de kennisdag kunt u contact opnemen met Janjo de Haan, tel 0320-291211 of janjo.dehaan@wur.nl.

Voorlopig programma Kennisdag Vruchtbare zandgronden

9:00-9:30

Ontvangst met koffie

Opening

9:30 – 9:40

Welkom en toelichting programma

Visie en kader

9:40 – 10:00

Belang van bodem voor de open teelten op zandgrond (Mark Heijmans, LTO)

10:00 – 10:20

Visie van PPO op duurzaam bodembeheer (Wijnand Sukkel, PPO)

10:20 – 10:50

Bodemonderzoek in de open teelten in België (Koen Willekens, ILVO)

10:50 – 11:10

Pauze

Integrale bodemprojecten

11:10 – 11:30

Hoe kan je met grondbewerking en organische stofbeheer de bodemkwaliteit beïnvloeden?

Voorbeeld: Bodemkwaliteit Zandgrond (Janjo de Haan, PPO)

11:30 – 11:50

Hoe kan je met aanvullende maatregelen en vruchtwisseling de bodemkwaliteit beïnvloeden?

Voorbeeld: Bodemgezondheid (Gerard Korthals, PPO)

11:50 – 12:10

Meten en vaststellen van bodemkwaliteit

Voorbeeld: Bodemindicatoren (Tim Thoden, PPO)

12:10 – 12:30

Kennisuitwisseling en praktijknetwerken

Voorbeeld: Praktijknetwerk bouwen aan een vitale bodem (Sjoerd Smits, Hortinova)

12:30 – 12:50

Discussie integrale aanpak

12:50 – 13:50

Lunch

Parallelsessies

13:50 – 14:50

Parallelworkshops 1e ronde:

1.1 Hoe kun je met grondbewerking de bodemkwaliteit op zandgrond verbeteren?

1.2 Hoe kun je met organische stofaanvoer de bodemkwaliteit op zandgrond verbeteren?

 

14:50 – 15:10

Pauze

15:10 – 16:10

Parallelworkshops 2e ronde

2.1 Hoe kun je met vruchtwisseling de bodemkwaliteit op zandgrond verbeteren?

2.2 Hoe kun je met aanvullende maatregelen de bodemkwaliteit op zandgrond verbeteren?

 

Afsluiting

16:10 – 16:30

Afronding en slotwoorden door de eerste drie inleiders

16:30

Borrel

WUR

Of registreer je om te kunnen reageren.